Hemijski Kalkulatori

Kalkulator Masenih Postotaka

Možete koristiti kalkulator procenta mase da odredite svoj postotni omjer između mase komponente i ukupne težine tvari.

Kalkulator masnih postotaka

g
g
%

Sadržaj

Kalkulator masenih postotaka
Šta je maseni procenat? Šta je maseni procenat?
Kako izračunavate maseni procenat? Formula masenih postotaka
Kako izračunati maseni postotak jedinjenja?
Koja je razlika u procentualnom sastavu i procentu mase?
Koliki je maseni postotak 8 g NaCl u 42 g vode?
Kako mogu izračunati maseni postotak nekog sastojka jedinjenja
Da li je potreban minimum vode da se napravi rastvor koji sadrži 5,6 g CH3COOH sa 9,8% masenog udjela?
Možete koristiti kalkulator procenta mase da odredite postotak između mase komponente i ukupne težine supstance.
Možda bi vas zanimalo da znate suptilnu, ali značajnu razliku u masenom procentu i % sastavu. Oba koncepta su važna u hemiji i mogu se pogrešno shvatiti. Naš alat omogućava da ih oba izračunate.

Kalkulator masenih postotaka

Kalkulator procenta mase vam omogućava da izračunate odnos između mase sastojka i ukupne mase supstance. Predstavlja se pomoću i %.

Šta je maseni procenat? Šta je maseni procenat?

Koncepti postotak sastava i maseni postotak su dva različita koncepta koja se često brkaju jer se oba odnose na procente komponenti. Glavna razlika između procentualnog sastava i procenta mase je:
Maseni postotak je postotak mase tvari u smjesi prema ukupnoj masi;
Procentualni sastav je zbir gornjih postotaka, ali i masa svakog elementa u smjesi.

Kako izračunavate maseni procenat? Formula masenih postotaka

Postoje dvije verzije formule za maseni postotak: jedna za određivanje količine komponente u tvari i druga za određivanje postotka otopljene tvari u otopini.
Maseni postotak jedinjenja
Maseni postotak rastvarača u otopini
Ukupna masa rastvora
Solute

Kako izračunati maseni postotak jedinjenja?

Kalkulator masenog postotka može prihvatiti sve situacije u kojima je potreban postotak mase, koristeći jednadžbe procenta mase.
Maseni postotak otopljene tvari u otopini.
Maseni postotak sastojka u spoju ili smjesi.
Također možete s lakoćom izračunati procentualni sastav.
Kada proučavate rješenje, potrebna je formula za izračunavanje masenog postotka otopljene tvari. Želite da izračunate sadržaj rastvorene supstance. Ovo treba da znate:
Količina rastvora u gramima
Težina rastvarača je u gramima.
Rezultat će vam dati maseni postotak otopljene tvari u otopini. Ovo se izražava kao %.
Za izračunavanje masenog postotka nekog sastojka u smjesi, bilo bi bolje koristiti drugu jednadžbu masenog postotka. Sada ćete morati da unesete:
Masa komponente;
Ukupna masa jedinjenja.
Ovo vam daje procenat komponente u jedinjenju. Opet, ovo se izražava kao %.
Treće, možete odrediti % sastav mješavine. Morate unijeti:
Broj atoma za svaki element u mješavini - odaberite odgovarajući atom iz dostupnih opcija. Možete odabrati H i unos 2, zatim odabrati O i unos 1. Ovo bi vam dalo 11,2% odnosno 88,8%.
Primijetite da svi procenti iznose do 100%
Možete unijeti vrijednosti da biste kreirali miks sa 6 elemenata.
Procentualni sastav je postotak svakog elementa u smjesi.
Upit, na primjer, glasi: "Kako možete izračunati maseni postotak otopine u hlorovodoničnim kiselinama i vodi? Hlorovodonična kiselina je 43 g, a voda 200 g.
To znači da je količina otopljene tvari 43 g, a količina rastvarača 200 g.
Izračunajte ukupnu masu rastvora, koja iznosi 243 g. Zatim pomnožite masu otopljene tvari sa ukupnom masom da biste pronašli maseni postotak. Konačno, pomnožite 100 sa 100. 17,695% je konačni rezultat.

Koja je razlika u procentualnom sastavu i procentu mase?

Iako se često brkaju, procentualni sastav i maseni postotak su nešto drugačiji.
Maseni postotak je omjer težine komponente i mase jedinjenja.
Procentualni sastav, s druge strane, je postotak svakog elementa u mješavini. Izražava se u procentima.
Maseni postotak je jednostavna komponenta procenta.
Procentualni sastav daje više vrijednosti za svaki element u kombinaciji.
Da biste izračunali maseni procenat NaCl u vodi, pomnožite masu soli sa vodom sa 100. 39,3% natrijuma i 60,7% hlora čine sastav soli.

Koliki je maseni postotak 8 g NaCl u 42 g vode?

16% je maseni procenat 8 g NaCl rastvorenog u 42 g vode. Slijedite korake u nastavku da sami izračunate.
Nađite masu rastvorene supstance koristeći 8 g NaCl.
Izračunajte masu u rastvaraču koristeći 42 g vode.
Dodajte 50 g rastvarača i otopljene tvari da odredite ukupnu težinu otopine.
Podijelite s masom otopine, 8/50 = 0,16
Pomnožite sa 100, 0,16x100 = 16%

Kako mogu izračunati maseni postotak nekog sastojka jedinjenja

Ova formula izračunava maseni procenat određene komponente u jedinjenju. To je omjer ukupne mase i komponente.
maseni postotak = (masa komponente / ukupna masa jedinjenja) * 100

Da li je potreban minimum vode da se napravi rastvor koji sadrži 5,6 g CH3COOH sa 9,8% masenog udjela?

51,54 g je potrebna masa vode da se napravi rastvor koji sadrži 5,6 g CH3COOH. Maseni procenat od 9,8% i masa vode su 51,54g. Lako je pronaći:
Formula se koristi za izračunavanje masenog postotka otopljene tvari u rastvaraču.
Izmijenite ga da izračunate njegovu masu:
Dodati u masu rastvora.

Parmis Kazemi
Autor članka
Parmis Kazemi
Parmis je kreator sadržaja koji ima strast za pisanjem i stvaranjem novih stvari. Također je jako zainteresirana za tehnologiju i uživa u učenju novih stvari.

Kalkulator Masenih Postotaka босански
Objavljeno: Fri May 27 2022
U kategoriji Hemijski kalkulatori
Dodajte Kalkulator Masenih Postotaka na svoju web lokaciju