ម៉ាស៊ីនគណនាជីវវិទ្យា

រកការប្រមូលដ៏ធំនៃម៉ាស៊ីនគិតលេខជីវវិទ្យាដែលមានប្រយោជន៍ពីគេហទំព័ររបស់យើង! ជីវវិទ្យាគឺជាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រទូលំទូលាយដែលសិក្សាពីអន្តរកម្មរវាងភាវៈរស់។ វាមានប្រធានបទបង្រួបបង្រួមជាច្រើនដែលភ្ជាប់វាជាមួយគ្នា។ ការវិវត្តក៏ជាប្រធានបទសំខាន់ដែលពន្យល់ពីការរួបរួមនៃជីវិត។ ដូចគ្នានេះផងដែរវាបង្ហាញថាសារពាង្គកាយមានសមត្ថភាពផលិតឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងបរិយាកាសរបស់វា។ ជីវវិទ្យាមានផ្នែករងជាច្រើនដែលនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈនៃសំណួរដែលពួកគេឆ្លើយនិងឧបករណ៍ដែលពួកគេប្រើ។ ភាពចម្រុះនៃផែនដីគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ មានសារពាង្គកាយជាង ៤០០ ប្រភេទដែលស្គាល់រស់នៅលើផែនដីហើយពួកវាខ្លះជាប្រូការីយ៉ូតនិងអេកការីយ៉ូត។ ពាក្យជីវវិទ្យាមកពីពាក្យក្រិកបុរាណសម្រាប់ពាក្យជីវិតនិងជីវវិទ្យា។

ជីវវិទ្យា ម៉ាស៊ីនគិតលេខ