ការគណនាម៉ូដនិងសម្រស់

ដោយមានជំនួយពីម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់អ្នកអ្នកអាចស្វែងរកទំហំសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នក! ម៉ូដគឺជាការបង្ហាញពីលក្ខណៈបុគ្គលនិងស្វ័យភាពនៅក្នុងបរិបទជាក់លាក់មួយ។ ជារឿយៗវាសំដៅទៅលើរូបរាងដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងរយៈពេលនិងទីកន្លែងជាក់លាក់មួយ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម៉ូដគឺអាចរកបានយ៉ាងទូលំទូលាយនិងពេញនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ូដ។ ដោយសារតែការផលិតទំនិញជាច្រើនដូចជាសំលៀកបំពាក់មាននិរន្តរភាពបានក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មម៉ូដនិងសង្គម។