គណនាសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

យើងបានប្រមូលម៉ាស៊ីនគិតលេខប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៅទីនេះដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ ជីវិតគឺជាលក្ខណៈនៃលក្ខណៈរូបវន្តដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាភាវៈរស់ដែលមានដំណើរការជីវសាស្ត្រ។ ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខងារដែលបានឈប់បំពេញមុខងាររបស់ពួកគេហើយលែងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវត្ថុ។