ម៉ាស៊ីនគិតលេខស្ថិតិ

ស្ថិតិគឺជាវិន័យដែលផ្តោតលើការប្រមូលការរៀបចំនិងការបង្ហាញទិន្នន័យ។ ការធ្វើគំរូតំណាងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាការសន្និដ្ឋានដែលបានដកស្រង់ចេញពីគំរូអាចអនុវត្តបានចំពោះប្រជាជនទាំងមូល។ ពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់ស្ទង់ប្រព័ន្ធជាច្រើន។ ការសិក្សាអង្កេតមិនត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការរៀបចំឧបាយកលទេ។ យើងបានរៀបចំការប្រមូលអ្នកជំនួយស្ថិតិសម្រាប់អ្នក!