පරිගණක ගණක යන්ත්‍ර

පරිගණකයක් යනු ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් වැනි නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා වැඩසටහන්ගත කළ හැකි උපකරණයකි. අන්තර්ජාලය බලගන්වන්නේ මිලියන ගණනක් භාවිතා කරන්නන් සම්බන්ධ කරන පරිගණක මගිනි. මුල් පරිගණක නිර්මාණය කර ඇත්තේ ගණනය කිරීම් සඳහා පමණක් භාවිතා කිරීමටය. බොහෝ විට පරිගණක ආශ්‍රිත ගැටළු විසඳීමට කරදරකාරී වේ. අපි පරිගණක ආශ්‍රිත ගණක යන්ත්‍ර එකතුවක් නිර්මාණය කළේ එබැවිනි!