එදිනෙදා ජීවිතය සඳහා ගණක යන්ත්‍ර

ඔබගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔබට උපකාර වන විවිධ වර්ගයේ ගණක යන්ත්‍ර අපි මෙහි රැස් කර ඇත. ජීවය යනු ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලීන් ඇති සජීවී ජීවීන් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති භෞතික ආයතනවල ලක්ෂණයකි. මේවා තම කාර්යයන් ඉටු කිරීම නවතා ඇති සහ තවදුරටත් වස්තූන් ලෙස නොසැලකෙන ඒවා ලෙස අර්ථ දැක්වේ.