සංඛ්‍යාන ගණක යන්ත්‍ර

සංඛ්‍යාලේඛන යනු දත්ත එකතු කිරීම, සංවිධානය කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන විෂයයකි. නියැදියෙන් ලබා ගන්නා නිගමන මුළු ජනගහනයටම අදාළ කළ හැකි බවට සහතික කිරීම සඳහා නියෝජිත නියැදීමක් පවත්වනු ලැබේ. අත්හදා බැලීම්වලට පද්ධතියක බහුවිධ මිනුම් ගැනීම ඇතුළත් වේ. පර්යේෂණාත්මක හැසිරවීම සඳහා නිරීක්ෂණ අධ්යයනයක් සිදු නොකෙරේ. අපි ඔබ වෙනුවෙන් සංඛ්‍යාන උපකාරක එකතුවක් සකස් කර ඇත!