เครื่องคำนวณทางสถิติ

สถิติเป็นสาขาวิชาที่เน้นการรวบรวม การจัดระเบียบ และการนำเสนอข้อมูล มีการสุ่มตัวอย่างแบบตัวแทนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อสรุปที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสามารถนำไปใช้กับประชากรทั้งหมดได้ การทดลองเกี่ยวข้องกับการวัดหลาย ๆ ระบบ ไม่ได้ทำการศึกษาเชิงสังเกตเพื่อการจัดการทดลอง เราได้รวบรวมชุดผู้ช่วยทางสถิติไว้ให้คุณแล้ว!