Χρηματοοικονομικοί Υπολογιστές

Υπολογιστής CAGR (σύνθετος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης)

Εάν θέλετε να υπολογίσετε την πιθανή απόδοση από μια επένδυση, η αριθμομηχανή CAGR είναι το εργαλείο για εσάς!

CAGR (Compound Annual Growth Rate)

%
φτιαγμένο με ❤️ από

Πίνακας περιεχομένων

Ποιος είναι ο ανατοκισμός;
Τι είναι το CAGR (Compound Annual Growing Rate);
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (απλός ρυθμός ανάπτυξης) και των σύνθετων ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης (σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης);
Ο απλός τύπος ρυθμού ανάπτυξης
Πώς μπορώ να υπολογίσω το CAGR Ένα παράδειγμα υπολογισμού CAGR
Πώς να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή μας CAGR
Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στο CAGR
Η αριθμομηχανή CAGR μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε χρειάζεται να υπολογίσει την πιθανή απόδοση από μια επένδυση. Αυτή η αριθμομηχανή χρησιμοποιεί τον τύπο σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (CAGR). Ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του κέρδους από την επένδυσή σας για μια συγκεκριμένη περίοδο.
Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες όταν επιλέγετε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου ή πού να τον τοποθετήσετε. Όταν σχεδιάζετε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική δαπάνη, μπορεί να χρειαστείτε έναν υπολογιστή CAGR.

Ποιος είναι ο ανατοκισμός;

Η κατανόηση της έννοιας του σύνθετου ετήσιου επιτοκίου είναι δυνατή με την πρώτη κατανόηση των σύνθετων τόκων.
Ο σύνθετος τόκος, στα χρηματοοικονομικά, είναι ο τόκος που κερδίζεται τόσο επί του αρχικού ποσού της επένδυσης όσο και επί τυχόν τόκων. Ο υπολογισμός του σύνθετου τόκου είναι το άθροισμα των τόκων που αποκτήθηκαν επί του αρχικού κεφαλαίου και τυχόν τόκων που συσσωρεύτηκαν κατά τις επόμενες περιόδους. Ένα σύνθετο αποτέλεσμα καθιστά ταχύτερη την ανάπτυξη ενός δανείου ή κατάθεσης.
Είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο ανατοκισμός επειδή δεν αφορά μόνο το ετήσιο επιτόκιο, τον αριθμό των ετών και τον αριθμό των ανατοκιστικών ετών. Μπορείτε να το συνοψίσετε ως εξής:
FV = PV (1 + r/m) ^ mt
Που:
 • FV: Η μελλοντική αξία για την επένδυση
 • PV: Το αρχικό υπόλοιπο (παρούσα αξία της επένδυσης).
 • r: το ετήσιο επιτόκιο, σε δεκαδικό
 • m: Ο αριθμός των φορών που οι τόκοι προσαυξάνονται ετησίως (συχνότητα συνθέσεως).
 • t: είναι ο αριθμός των ετών που επενδύθηκαν τα χρήματα.
 • Εάν ο τόκος ανατοκίζεται μόνο μία φορά το χρόνο (m=1), τότε το σύνθετο ετήσιο επιτόκιο (CAGR), είναι αυτό που θα λέγατε.

  Τι είναι το CAGR (Compound Annual Growing Rate);

  Το CAGR σημαίνει Σύνθετο Ετήσιο Ποσοστό. Αυτό είναι που έχουμε ήδη εξηγήσει στην εισαγωγή. Το CAGR μπορεί να οριστεί ως ο ετήσιος ρυθμός με τον οποίο η επένδυση πρέπει να αυξηθεί από το αρχικό υπόλοιπο στην τελική της αξία μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το CAGR υπολογίζεται με την υπόθεση ότι τα εισοδήματα επανεπενδύονται κάθε χρόνο.
  Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης είναι ένας κατά προσέγγιση αριθμός και όχι ένας πραγματικός ρυθμός απόδοσης. Το CAGR (ή σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης) είναι ένας αριθμός που υποδεικνύει ότι η επένδυση με ρυθμό θα είχε αυξηθεί εάν αυξανόταν με τον ίδιο ρυθμό κάθε χρόνο σε ολόκληρη την περίοδο (υποθέτοντας ότι τα κέρδη επανεπενδύονταν στο τέλος κάθε έτους).
  Στην πραγματική ζωή, αυτό δεν είναι δυνατό. Ωστόσο, το CAGR χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση της απόδοσης του επιτοκίου για ολόκληρη την επενδυτική περίοδο. Είναι χρήσιμο για σύγκριση επενδύσεων.

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (απλός ρυθμός ανάπτυξης) και των σύνθετων ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης (σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης);

  Ο απλός τύπος ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ποσοστού της αξίας μιας επένδυσης που αυξάνεται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Συχνά είναι η ίδια περίοδος με ολόκληρη την επενδυτική περίοδο. Ο απλός ρυθμός ανάπτυξης, με άλλα λόγια, σας λέει πόση επένδυση θα αποφέρει εντός της χρονικής περιόδου.
  Ωστόσο, το σύνθετο ετήσιο επιτόκιο είναι ο μέσος ρυθμός απόδοσης που απαιτείται για να επιτραπεί σε μια επένδυση να αυξηθεί από το αρχικό ποσό στην τελική της αξία μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το CAGR δεν λαμβάνει υπόψη τη χρονική περίοδο μιας επένδυσης. Μπορείτε να συγκρίνετε επενδύσεις με διαφορετικά χρονικά πλαίσια χρησιμοποιώντας το σύνθετο ετήσιο επιτόκιο.

  Ο απλός τύπος ρυθμού ανάπτυξης

  Για να υπολογίσετε τον απλό τύπο για το ρυθμό ανάπτυξης, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εξίσωση.
  SGR = (FV - PV) / PV * 100
  Που:
 • SGR: απλός ρυθμός ανάπτυξης.
 • FV: Η μελλοντική αξία για την επένδυση
 • PV: Το αρχικό υπόλοιπο (παρούσα αξία της επένδυσης).
 • Αυτό το παράδειγμα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την έννοια:
  Σκεφτείτε ότι είχατε επενδύσει 1000 $ τον Μάιο του 2015 Μετά από τρία χρόνια, η επένδυσή σας έκλεισε και λάβατε 1300 $. Ο απλός ρυθμός ανάπτυξης για την επένδυσή σας ήταν:
  SGR = (1300 - 1000) / 1000 * 100 = 30%

  Πώς μπορώ να υπολογίσω το CAGR Ένα παράδειγμα υπολογισμού CAGR

  Αυτά τα βήματα θα σας βοηθήσουν να υπολογίσετε το σύνθετο ποσοστό ετήσιας αύξησης κάθε φορά που θέλετε.
 • Διαιρέστε την τελική τιμή της επένδυσης αντιπαροχής με το αρχικό της κόστος.
 • Διαιρέστε το αποτέλεσμα με τον αριθμό των ετών που δαπανήθηκαν στην επενδυτική περίοδο.
 • Αφαιρέστε ένα από το προηγούμενο αποτέλεσμα.
 • Πώς να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή μας CAGR

  Μην ανησυχείτε αν δεν είστε ακόμα σίγουροι πώς να υπολογίσετε το ρυθμό ανάπτυξης. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Αντί να προσπαθούμε να καταλάβουμε πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις, η αριθμομηχανή μας CAGR μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή.
  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας. Μπορείτε να υπολογίσετε την τελική αξία επένδυσης ή τον ρυθμό ανάπτυξης χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή CAGR.
 • Το CAGR που χρησιμοποιείτε για να προσδιορίσετε την τελική αξία της επένδυσης είναι. Για να το κάνετε αυτό, συμπληρώστε τα πλαίσια με τις κατάλληλες τιμές ( Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) ), αριθμός περιόδων και αρχική τιμή). Η αριθμομηχανή θα υπολογίσει αυτόματα την τελική αξία επένδυσης.
 • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αντίστροφα και να υπολογίσετε τον ρυθμό ανάπτυξης, συμπληρώστε όλα τα πλαίσια, εκτός από το πρώτο (αριθμός περιόδων, αρχική τιμή, τελική τιμή).
 • Η προηγμένη λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη. Αυτή η συνάρτηση σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής τιμής και υπολογίζει το συνολικό ποσοστό ανάπτυξης.
 • Αν και ο τύπος CAGR μπορεί να φαίνεται απλός, υπάρχουν πολλές χρήσεις για αυτό. Ο τύπος σύνθετου ετήσιου επιτοκίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τον προσδιορισμό της μέσης αύξησης των επενδύσεων είτε για τη σύγκριση των τύπων επενδύσεων.

  Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στο CAGR

  Το CAGR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της κερδοφορίας της επένδυσης. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στο CAGR.
  Αυτά τα επιχειρήματα μπορούν να βρεθούν στην υπέρ πλευρά:
 • Το CAGR είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους προσδιορισμού της απόδοσης της επένδυσης. Αυτό αναφέρεται στο ποσό που αυξάνεται ή μειώνεται σε αξία κατά τη διάρκεια μιας επενδυτικής περιόδου.
 • Το CAGR επιτρέπει στους επενδυτές να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ επενδύσεων διαφορετικών χρονικών περιόδων.
 • Το CAGR σάς δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε το κέρδος μιας συγκεκριμένης επένδυσης με το κέρδος χωρίς κίνδυνο. Μπορείτε επίσης να αξιολογήσετε εάν το ασφάλιστρο που πληρώνετε για τον κίνδυνο που αναλάβατε ήταν αρκετά υψηλό.
 • Τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του CAGR είναι:
 • Το CAGR δεν λαμβάνει υπόψη τους επενδυτικούς κινδύνους.
 • Το CAGR αντιπροσωπεύει μια εξομαλυνόμενη αύξηση κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου, αλλά δεν αντανακλά τη μεταβλητότητα. Το CAGR υποδηλώνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερός.
 • Το CAGR καθιστά αδύνατο τον υπολογισμό του κέρδους μιας επένδυσης τόσο με εισροές όσο και με εκροές κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου. Το CAGR υπολογίζει το ποσοστό απόδοσης μόνο με βάση το τελικό και αρχικό υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου.
 • Parmis Kazemi
  Συντάκτης άρθρου
  Parmis Kazemi
  Ο Parmis είναι ένας δημιουργός περιεχομένου που έχει πάθος να γράφει και να δημιουργεί νέα πράγματα. Επίσης, ενδιαφέρεται πολύ για την τεχνολογία και απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα.
  Αριθμομηχανή CAGR (σύνθετος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης) ελληνικά
  Που δημοσιεύθηκε: Mon May 16 2022
  Στην κατηγορία Χρηματοοικονομικοί υπολογιστές
  Προσθέστε το Αριθμομηχανή CAGR (σύνθετος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης) στον δικό σας ιστότοπο

  Άλλοι οικονομικοί υπολογιστές

  Υπολογιστής Μηνιαίου Μισθού Σε Ωρομίσθιο (αριθμομηχανή Πληρωμής)

  Υπολογίστε τι κερδίζετε ανά ώρα εύκολα με την αριθμομηχανή μας! Μαθαίνετε επίσης τις σημαντικές διαφορές μεταξύ ωριαίας και μηνιαίας πληρωμής μισθού!

  Υπολογιστής Αύξησης Αποδοχών

  Υπολογίστε εύκολα τον νέο μισθό σας μετά την αύξηση της αμοιβής με τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή αύξησης αποδοχών!

  Υπολογιστής Πλεονάσματος Καταναλωτή (φόρμουλα Πλεονάσματος Καταναλωτή)

  Υπολογίστε άμεσα το πλεόνασμα καταναλωτή με την ηλεκτρονική μας οικονομική αριθμομηχανή!

  Υπολογιστής Μισθού

  Ο Υπολογιστής Μισθών μετατρέπει τα ποσά των μισθών σε ισοδύναμες αξίες με βάση τη συχνότητα πληρωμής.

  Αριθμομηχανή Δανείου Αυτοκινήτου

  Αυτή είναι μια δωρεάν αριθμομηχανή που υπολογίζει τη μηνιαία πληρωμή δανείου ενός δανείου αυτοκινήτου. Λειτουργεί με καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα!

  Υπολογιστής Έκπτωσης

  Χρησιμοποιώντας αυτήν την ηλεκτρονική αριθμομηχανή, μπορείτε να υπολογίσετε την τελική τιμή αφού εφαρμόσετε τυχόν εκπτώσεις.

  Αριθμομηχανή Κερδών Κρυπτονομισμάτων

  Αυτή η αριθμομηχανή σάς βοηθά να δείτε πόσα χρήματα και πόσα κέρδη έχετε κάνει από τις επενδύσεις σας.

  Υπολογιστής Κέρδους Ethereum (ETH).

  Υπολογίστε εύκολα τα κέρδη των επενδύσεών σας στο Ethereum με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή.

  Υπολογιστής Κερδών Dogecoin (DOGE).

  Υπολογίστε εύκολα τα κέρδη των επενδύσεών σας στο Dogecoin με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή επενδυτικών υπηρεσιών.

  Υπολογιστής Κερδών Bitcoin (BTC).

  Υπολογίστε εύκολα τα επενδυτικά σας κέρδη σε Bitcoin με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή.

  Αριθμομηχανή Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων

  Αυτός ο υπολογιστής ROE σάς επιτρέπει να υπολογίζετε γρήγορα το ROE (απόδοση ιδίων κεφαλαίων) με βάση το καθαρό εισόδημα που δημιουργείται καθώς και τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας/έργου.

  Αριθμομηχανή Υποθηκών

  Αυτό είναι ένα δωρεάν εργαλείο που θα υπολογίσει τη μηνιαία πληρωμή του στεγαστικού σας δανείου.

  Υπολογιστής Κέρδους Ripple (XRP).

  Υπολογίστε τα κέρδη των επενδύσεών σας XRP με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή κερδών.

  Υπολογιστής Κερδών Bitcoin Cash (BCH).

  Υπολογίστε τα κέρδη για τις επενδύσεις σας σε BCH εύκολα με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή επενδυτικών υπηρεσιών.

  Υπολογιστής Κέρδους Litecoin (LTC).

  Υπολογίστε εύκολα τα κέρδη των επενδύσεών σας LTC με αυτόν τον δωρεάν αριθμομηχανή επενδύσεων.

  Υπολογιστής Κέρδους Binance Coin (BNB).

  Υπολογίστε εύκολα τα κέρδη των επενδύσεών σας BNB με αυτήν τη δωρεάν αριθμομηχανή επενδύσεων.

  Υπολογιστής Ισοδύναμου Ετήσιου Κόστους

  Χρησιμοποιήστε αυτό το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για να υπολογίσετε το ισοδύναμο ετήσιο κόστος, το οποίο είναι ένα μέτρο του πραγματικού κόστους κατοχής ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια ζωής του.

  Υπολογιστής Ετήσιου Εισοδήματος

  Αυτό είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που υπολογίζει πόσα χρήματα κερδίζετε σε ένα χρόνο.

  Υπολογιστής Απόδοσης Επένδυσης (ROI).

  Αυτή είναι μια αριθμομηχανή που σας βοηθά να υπολογίσετε πόσα χρήματα θα βγάλετε από μια επένδυση.

  Αριθμομηχανή Απόσβεσης Αυτοκινήτου

  Αυτή η αριθμομηχανή υπολογίζει το κόστος απόσβεσης για το αυτοκίνητό σας. Υπολογίστε την αξία του αυτοκινήτου από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί.

  Αριθμομηχανή Τόκων

  Ο υπολογιστής τόκων μας σάς επιτρέπει να υπολογίζετε τις πληρωμές τόκων και τα τελικά υπόλοιπα όχι μόνο για σταθερά ποσά κεφαλαίου αλλά και για περιοδικές εισφορές.

  Αριθμομηχανή CAPM

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογιστή CAPM για να εξηγήσετε τη σχέση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ασφάλειας.

  Αριθμομηχανή Οικονομικής Σήμανσης

  Ο υπολογιστής υπολογισμού σήμανσης είναι ένα εργαλείο για επιχειρήσεις που υπολογίζει την τιμή πώλησής σας.

  Αριθμομηχανή Στεγαστικού Δανείου (EMI)

  Αυτή η αριθμομηχανή στεγαστικού δανείου είναι δωρεάν και θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε γρήγορα το EMI του στεγαστικού σας δανείου.

  Αριθμομηχανή PPF (Public Providence Fund).

  Αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο σάς επιτρέπει να επιλύσετε τα ερωτήματά σας σχετικά με τον λογαριασμό του Ταμείου Δημόσιας Προνοίας.

  Αριθμομηχανή Επιστροφών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  Με αυτό το δωρεάν εργαλείο μπορείτε να υπολογίσετε την απόδοση της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια!

  Αριθμομηχανή SIP (συστηματικό Επενδυτικό Σχέδιο).

  Οι αριθμομηχανές SIP επιτρέπουν στα άτομα να υπολογίζουν γρήγορα τις πιθανές αποδόσεις των επενδύσεών τους σε αμοιβαία κεφάλαια που πραγματοποιούνται μέσω SIP.

  Στοχαστική Αριθμομηχανή Ευρετηρίου

  Αυτός ο στοχαστικός Υπολογιστής Δείκτη θα παρέχει πιο ακριβή μέτρηση από τον Δείκτη Μάζας Σώματος.

  Αριθμομηχανή Ανώτατου Ρυθμού

  Το ανώτατο επιτόκιο, γνωστό και ως υπολογιστής ποσοστού κεφαλαιοποίησης, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για ακίνητα.

  Υπολογιστής Μέσου Όρου Αποθεμάτων (βάση Κόστους)

  Αυτή η αριθμομηχανή μέσου όρου μετοχών θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε την τιμή της μετοχής ή τη μέση τιμή στην οποία αγοράσατε τις μετοχές σας.

  Αριθμομηχανή Επένδυσης

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Επενδύσεων για να υπολογίσετε μια συγκεκριμένη παράμετρο για το επενδυτικό σας σχέδιο. Οι καρτέλες υποδεικνύουν την παράμετρο που πρέπει να υπολογιστεί. Για να υπολογίσετε το ποσοστό απόδοσης που απαιτείται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επενδυτικού στόχου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εισροές, κάντε κλικ στην καρτέλα Ποσοστό απόδοσης.

  Αντίστροφη Αριθμομηχανή Διάσπασης Αποθεμάτων

  Αυτό το αξιοσημείωτο εργαλείο θα υπολογίσει τη νέα αξία μιας μετοχής μετά από μια αντίστροφη διάσπαση μετοχών.

  Υπολογιστής Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Ο υπολογιστής κόστους ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει στους καταναλωτές να υπολογίζουν το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με έναν εύχρηστο τρόπο.

  Κοινή Αριθμομηχανή Ενοικίασης

  Αυτή η αριθμομηχανή θα υπολογίσει γρήγορα και αποτελεσματικά το δίκαιο ποσό ενοικίασης για κάθε μέλος της μονάδας ενοικίασης.

  Αριθμομηχανή Προμήθειας

  Αυτή η ηλεκτρονική αριθμομηχανή θα υπολογίσει την αμοιβή με βάση το ποσοστό.

  Υπολογιστής Μελλοντικής Αξίας

  Ο Υπολογιστής μελλοντικής αξίας είναι ένα έξυπνο εργαλείο που θα υπολογίσει γρήγορα την αξία οποιασδήποτε επένδυσης σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή στο μέλλον.

  Υπολογιστής Αποτίμησης Εκκίνησης

  Ο υπολογιστής αποτίμησης μετά και πριν από τα χρήματα απλοποιεί τα μαθηματικά, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε σε πιο σημαντικές εργασίες όταν διαπραγματεύεστε την αποτίμηση εκκίνησης.

  Υπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσεις

  Αυτή η αριθμομηχανή θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το ποσοστό του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου που έχει αντισταθμιστεί έναντι του επενδυτικού κινδύνου.

  Αριθμομηχανή Βύθισης Ταμείου

  Η αριθμομηχανή βύθισης ταμείου σάς βοηθά να προσδιορίσετε πόσα πρέπει να αφήσετε στην άκρη για να πετύχετε τον στόχο σας εντός του καθορισμένου χρόνου.

  Αριθμομηχανή Επαναλαμβανόμενων Καταθέσεων (RD).

  Ο Υπολογιστής RD (επαναλαμβανόμενη κατάθεση) μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την αξία λήξης για τον Επενδυτικό Λογαριασμό σας RD, εάν αυξάνεται με ένα καθορισμένο επιτόκιο και για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

  Αριθμομηχανή Μίσθωσης

  Ο υπολογιστής μίσθωσης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη μηνιαία και τη συνολική πληρωμή για μια μίσθωση.

  Υπολογιστής Αναλογίας Χρέους Προς Εισόδημα

  Η αριθμομηχανή χρέους προς το εισόδημα, ή εν συντομία η αριθμομηχανή DTI, είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για όποιον έχει συνάψει οποιοδήποτε είδος δανείου. Αυτή η αριθμομηχανή θα σας δείξει πόσα χρέη έχετε και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά άλλο δάνειο.

  Υπολογιστής Περιόδου Απόσβεσης

  Ο υπολογιστής περιόδου απόσβεσης σάς επιτρέπει να υπολογίσετε πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να πραγματοποιήσετε κέρδος σε μια αρχική επένδυση.

  Υπολογιστής Κερδών Ανά Μετοχή (EPS).

  Αυτό το εργαλείο θα σας καθοδηγήσει στον υπολογισμό των κερδών σας ανά μετοχή. Σας παρέχει επίσης έναν ακριβή τύπο για τον υπολογισμό του EPS σας.

  Αριθμομηχανή Ροπής Αδράνειας

  Η αριθμομηχανή ροπής αδράνειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας βοηθήσει εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον προσδιορισμό της δεύτερης στιγμής της περιοχής για οποιοδήποτε κοινό σχήμα (όπως ένα στρογγυλό ή ένα εξάγωνο).

  Υπολογιστής Μελλοντικής Αξίας Προσόδου

  Ο Υπολογιστής Μελλοντικής Αξίας Προσόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί η μελλοντική αξία ενός συνόλου ίσων ταμειακών ροών σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

  Ετήσια Ποσοστιαία Απόδοση

  Ο Υπολογιστής APY μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει πόσο ενδιαφέρον θα κερδίσετε σε μια επένδυση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους.

  Αριθμομηχανή Περιθωρίου

  Αν θέλετε να μεγιστοποιήσετε τα περιθώριά σας, αυτή η αριθμομηχανή θα είναι ο καλύτερος φίλος σας. Μπορείτε να υπολογίσετε τα έσοδα από ένα είδος αν γνωρίζετε την τιμή του και το προτιμώμενο ποσοστό περιθωρίου κέρδους.

  Μετατροπέας Crore Σε Lakh

  Ο μετατροπέας crore σε lakh είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σας επιτρέπει να μετατρέψετε οποιοδήποτε αριθμό σε crores ή lakhs.

  Αριθμομηχανή Δανείου Σκάφους

  Αυτό το εργαλείο θα σας βοηθήσει στην εκτίμηση των μηνιαίων πληρωμών καθώς και στον υπολογισμό της συνολικής τιμής για τη χρηματοδότηση του σκάφους των ονείρων σας.

  Υπολογιστής Τιμής Ομολόγων

  Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να υπολογίσετε τις τιμές των ομολόγων που εκδίδονται από μια κυβέρνηση ή μια εταιρεία με αυτόν τον υπολογιστή τιμής ομολόγων.

  Ώρα Και Μισή Αριθμομηχανή

  Με την αριθμομηχανή χρόνου και μισού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τις τιμές υπερωριών για ενάμιση χρόνο, διπλή αμοιβή και τριπλή αμοιβή.

  FIRE Calculator - Υπολογίστε Την Πρόωρη Συνταξιοδότηση

  Υπολογιστής FIRE — Οικονομική ανεξαρτησία, συνταξιοδοτηθείτε πρόωρα

  Υπολογιστής Ποσοστιαίας Απόδοσης

  Η αριθμομηχανή ποσοστιαίας απόδοσης θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την ποσοστιαία απόδοση και θα σας δείξει επίσης τον τύπο ποσοστιαίας απόδοσης, καθώς και τον ορισμό.

  Αριθμομηχανή Διαφοροποίησης

  TODO

  Αριθμομηχανή Πληρωμής Με Πιστωτική Κάρτα

  Υπολογίστε εύκολα τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα με το δωρεάν εργαλείο μας

  Υπολογίστε Την Τρέχουσα Αναλογία Περιουσιακών Στοιχείων Προς Υποχρεώσεις

  Υπολογίστε την τρέχουσα αναλογία σας για τα οικονομικά και τις επιχειρήσεις!

  TODO

  TODO

  Υπολογιστής Αναλογίας Πληρωμής Μερίσματος

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO