ماشین حساب های دیگر و متفرقه

در این دسته ما تمام ماشین حساب هایی را که از هیچ جای دیگر خانه پیدا نکرده اند لیست می کنیم!