ماشین حساب های آماری

آمار یک رشته است که بر جمع آوری ، سازماندهی و ارائه داده ها متمرکز شده است. نمونه گیری نماینده انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که نتیجه گیری های حاصل از نمونه می تواند برای کل جمعیت قابل استفاده باشد. آزمایشات شامل اندازه گیری های متعدد یک سیستم است. یک مطالعه مشاهده ای برای دستکاری آزمایشی انجام نمی شود. ما مجموعه ای از مددکاران آماری را برای شما تنظیم کرده ایم!