ماشین حساب مواد غذایی و تغذیه

تغذیه سالم برای زندگی سالم بسیار مهم است. غذا ماده ای است که توسط بدن برای تأمین مواد مغذی مصرف می شود. این معمولاً منشاء گیاهی ، حیوانی یا قارچی دارد. مواد مغذی موجود در غذا بدن را تغذیه کرده و به رشد کمک می کند. حیوانات مختلف رفتارهای تغذیه ای دارند که برای پاسخگویی به نیازهای سیستمهای متابولیکی منحصر به فرد آنها مناسب است. بشر هزاران سال است که از تکنیک های مختلف کشاورزی و شکار و جمع آوری غذا استفاده می کند. آنها از طریق این روش ها توانستند غذای خانواده خود را تأمین کنند. آشپزی و تکنیک های آشپزی که توسط انسان توسعه یافته است ، با حرکت به سمت کشاورزی تکامل یافته است. با ادغام بیشتر فرهنگ ها در سیستم غذایی جهانی ، سنت ها و شیوه های آنها به طور گسترده تری در دسترس قرار گرفته است. این امر منجر به مبادله شکوفایی سنت ها و شیوه های غذایی شده است. محاسبه عوامل مختلف برای غذا با ماشین حساب غذای ما آسان است!