ماشین حساب کامپیوتر

رایانه دستگاهی است که می تواند برای انجام وظایف خاص مانند عملیات حسابی و منطقی برنامه ریزی شود. اینترنت از رایانه هایی استفاده می کند که میلیون ها کاربر را به هم متصل می کند. رایانه های اولیه طوری طراحی شده بودند که فقط برای محاسبات استفاده می شدند. بسیاری از مواقع حل مشکلات مربوط به کامپیوتر آزاردهنده است. به همین دلیل است که ما مجموعه ای زیبا از ماشین حساب های مربوط به کامپیوتر ایجاد کردیم!