ماشین حساب های شیمی

از این صفحه می توانید پیوندهایی به انواع ماشین حساب های مربوط به شیمی پیدا کنید. شیمی مطالعه خواص ماده است. این عناصر مختلف تشکیل دهنده جهان را مورد بررسی قرار می دهد. شیمی یک رشته علمی پایه ای است که جنبه های مختلف زندگی را توضیح می دهد. همچنین می تواند برای توضیح مفاهیمی مانند تشکیل ازن ، اثرات آلاینده های جوی و اثرات برخی داروها استفاده شود. شیمی در مورد برهم کنش بین اتم ها و مولکول ها از طریق پیوندهای شیمیایی صحبت می کند. دو نوع پیوند شیمیایی وجود دارد: اولیه و ثانویه. آنها به عنوان پیوندهای یونی و پیوندهای شیمیایی اولیه شناخته می شوند. اصطلاح شیمی از یک کلمه اصلاح شده آمده است که به یک عمل قبلی اشاره دارد که شامل عناصر شیمی ، فلسفه ، پزشکی و نجوم است.