Химически Калкулатори

Калкулатор За Уравнение На Нернст

Този калкулатор за уравнение на Нернст показва основната формула за електрохимия, уравнението на Нернст (известно още като уравнение на клетъчния потенциал).

Калкулатор за уравнение на Нернст

IN
мол
Редукционен потенциал (E)
? IN

Съдържание

Каква е възможността за намаляване на разходите?
Какво е уравнението на клетъчния потенциал?

Каква е възможността за намаляване на разходите?

Потенциалът за редукция на реакцията на половината клетка или на пълната клетка също е известен чрез редокс или окислително/редукционен съд. Това е мярка за тенденцията молекулите (или дори атомите или йоните) да се редуцират. Той измерва тенденцията на молекулите да придобиват електрони и следователно да бъдат намалени.
Какво точно е окисление/редукция? Когато електроните се отделят, това се нарича окисление. Редукцията се отнася до акта на получаване или получаване на електрони. Това е, когато например антиоксидантът отдаде електрон.
Какво означава всичко това по отношение на потенциал за намаляване? Разтвор, който има по-висок потенциал, ще има по-голяма вероятност да придобие електрони (да бъде намален), докато разтвор с по-ниска мощност ще загуби електрони. Важно е да се отбележи, че високият потенциал за намаляване не означава, че реакцията ще настъпи. Реакцията все още изисква известна енергия за активиране.
Трудно е да се определи количествено абсолютният потенциал за решение. Ето защо редукционните потенциали могат да бъдат определени спрямо референтен електрод.
Стандартната възможност за намаляване е редокс потенциалът, измерен при стандартни условия. Това включва 25 degC, активност равна на 1 на йони, налягане от 1 bar на газ и участие в реакцията. Стандартният потенциал за редукция се определя спрямо стандартен водороден електрод (SHE), произволно зададен потенциал от 0 V.

Какво е уравнението на клетъчния потенциал?

Уравнението на Нернст е уравнение на клетъчния потенциал, което свързва редукционния потенциал със стандартния електропотенциал, температура, както и активностите на молекулите. нива могат да заменят дейности, за да получите приблизителен резултат. Уравнението на Нернст работи за полуклетъчни и пълноклетъчни реакции.
E = E₀ - RT/zF * ln([червено]/[ox])
където:
E -- Редукционният потенциал, изразен във волтове. (V);
E₀ -- Стандартен редукционен потенциал, също изразен във волтове (V);
R -- Газова константа, равна на 8,314J/(K*mol);
T -- Температура, при която ще протече реакцията, измерена в келвини.
z -- Брой молове електрони, които са прехвърлени в реакцията
F -- Фарадеева константа, която се равнява на броя кулони/мол електрони (96.485.3 C/mol);
[червено] -- Химическа активност (атом или йон ...) на молекулата в намалена версия. Може да се замени и с концентрация.
[ox] -- Химическа активност (атом, йон ...) окислен). Може да се замени и с концентрация.

John Cruz
Автор на статията
John Cruz
Джон е докторант със страст към математиката и образованието. В свободното си време Джон обича да ходи на туризъм и колоездене.

Калкулатор За Уравнение На Нернст български
Публикувано: Thu Jul 21 2022
В категория Химически калкулатори
Добавете Калкулатор За Уравнение На Нернст към собствения си уебсайт