Máy tính thực phẩm và dinh dưỡng

Dinh dưỡng lành mạnh là rất quan trọng cho cuộc sống khỏe mạnh. Thực phẩm là chất được sinh vật tiêu thụ để cung cấp chất dinh dưỡng. Nó thường có nguồn gốc thực vật, động vật hoặc nấm. Các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm giữ cho sinh vật được nuôi dưỡng và giúp duy trì sự phát triển. Các loài động vật khác nhau có các hành vi kiếm ăn được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của hệ thống trao đổi chất độc đáo của chúng. Con người đã sử dụng các kỹ thuật canh tác khác nhau và săn bắt và hái lượm thực phẩm trong hàng nghìn năm. Thông qua các phương pháp này, họ đã có thể đảm bảo thực phẩm cho gia đình mình. Các món ăn và kỹ thuật nấu ăn do con người phát triển đã phát triển khi họ chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp. Khi các nền văn hóa hội nhập nhiều hơn vào hệ thống lương thực toàn cầu, các truyền thống và tập quán của họ đã trở nên phổ biến rộng rãi hơn. Điều này đã dẫn đến một sự trao đổi mạnh mẽ về truyền thống và thực hành ẩm thực. Tính toán các yếu tố khác nhau cho thực phẩm thật dễ dàng với máy tính thực phẩm của chúng tôi!