Statistilised Kalkulaatorid

Rahvastiku Kasvu Kalkulaator

Rahvastiku kasvu kalkulaator palub teil sisestada praeguse rahvaarvu, aastate arvu ja ka kasvutempo. Pärast aastate arvu sisestamist kuvab kalkulaator uue populatsiooni.

Rahvastiku kasvu kalkulaator

Sisukord

Mis on rahvastiku kasvu määratlus?
Milline on rahvastiku kasvutempo?
Millist kasvu näeb rahvaarv?
Põhipunktid rahvastiku kohta
Millised peamised tegurid mõjutavad rahvastiku kasvu?

Mis on rahvastiku kasvu määratlus?

Rahvastiku kasv on taastootmise tulemusena kasvav rahvaarv.

Milline on rahvastiku kasvutempo?

Rahvastiku kasvuprotsent on kiirus, millega rahvastik kasvab igal aastal või uuritava ajavahemiku jooksul.

Millist kasvu näeb rahvaarv?

Kuigi rahvastiku kasv kipub olema eksponentsiaalne, jõuavad kõik populatsioonid aeg-ajalt kallutatavale tasemele, kus nad ei suuda oma kasvutempot säilitada paljude tegurite tõttu, nagu toiduga varustamine ja tervis.

Põhipunktid rahvastiku kohta

Populatsioon viitab sama liigi või ühiskonna isendite rühmale, kes elavad samas elukohas või keskkonnas.
Populatsiooni võib määratleda kui üksikisikute rühma või inimeste kogumit.
Sündimuse ja suremuse kõikumine võib kaasa tuua rahvastiku muutumise või suurenemise ja kahanemise.
Rahvaarvu suurenemine viitab lihtsalt rahvaarvu suurenemisele.
Demograafiline kasv viitab rahvastiku muutumisele/kasvule, mis on suurem kui aeg.
Populatsiooni kasvu määratletakse kui populatsiooni isendite arvu ja liikide muutumist. Seda saab mõõta, kasutades mõõtmiseks "ajaühiku kohta".
Rahvaarvu kasvu saab väljendada nii suhtelises kui ka absoluutses väärtuses.

Millised peamised tegurid mõjutavad rahvastiku kasvu?

Rahvastiku kasv sõltub neljast põhitegurist: sünd, surm, immigratsioon ja ränne.
Rahvastiku kasvumäär= (sündmuskordaja + sisseränne) - (suremuskordaja + väljaränne)

1. Sündimus

Loogiliselt kasvab rahvaarv, kui sünnib rohkem kui sureb või kui suremus on sündimusega võrreldes madalam või suurem.
Imikusuremuse määra arvutamiseks kasutatav valem on
Tooresurmuskordaja (CBR), = sündide arv aasta jooksul / aasta keskel rahvaarv kokku x 1000

2. Suremus/surmade määr

Suremus või suremus on üks olulisemaid tegureid, mis rahvastiku kasvu mõjutab.
Rahvaarvu kasvades suureneb ka suremus. Kvaliteetse tervishoiu kättesaadavus ja taskukohasus ning igapäevaelu tavad on peamised tegurid, mis mõjutavad suremust.
Tooresurma suhte arvutamiseks kasutatav valem on
Tooresurmade määr (CDR), = ( Surmajuhtumite arv aastas / kogu keskaasta elanikkond) x 1000

3. Immigratsioon ja väljaränne

Ränne on see, kui inimesed kolivad ühest kohast/riigist teise.
Väljaränne ja immigratsioon on kaks erinevat rände tüüpi.
Immigratsioon (kolimine kohta/riiki): see on mujalt maailmast pärit inimeste liikumine ja integreerimine.
Väljaränne (Kohast/riigist lahkumine) on üksikisikute liikumine ja väljatõrjumine elanikkonnast.
Riigi elanikkonna suurust mõjutavad immigratsioon ja väljaränne.
Väljaränne on paljude tegurite tagajärg.
Rahva elanikkond väheneb aeglaselt pärast üksikisiku väljarännet.
Seda nimetatakse "immigratsiooniks", kui keegi reisib teise riiki.
Migratsioonil on kaks poolt.
On palju tegureid, mis meelitavad inimesi konkreetsesse riiki/kohta. Üks tõmbeteguri näide on paremad töövõimalused, parem sotsiaalkindlustus, paremad meditsiiniasutused ja täiustatud haridussüsteemid.
Inimesed lahkuvad sageli oma riigist/elukohast tõuketegurite tõttu. Võite mõelda mitmele tegurile, mis võivad põhjustada inimeste riigist või kohast lahkumist: sotsiaalse harmoonia ja rahu puudumine; suurenenud konflikt; kehvad haridussüsteemid; halvad töövõimalused; ebapiisavad vahendid.

Muud rahvastiku kasvu mõjutavad tegurid

A) Valitsuse plaanid/poliitikad

Valitsuse plaanid ja poliitika avaldavad rahvastiku kasvule suurt mõju.
Mõned inimesed maailmas, sealhulgas administraatorid ja seadusandjad, nõustuvad, et teatud riikides peab sündimusele riigis kehtima piir.
Hiina tuntud ühe lapse poliitika keelas paaridel saada rohkem lapsi kui ette nähtud. See vaidlus toetab ideed, et selline piirang tooks kaasa vähem ressursside kasutamise ja vähendaks ülerahvastatust.
Lisaks on erinevad valitsused ja riigid rahvastiku kasvu peatamiseks välja töötanud erinevaid plaane ja poliitikaid.

B) Biootilised ja sisemised elemendid

Biootilised ja sisemised tegurid on:
Reproduktiivse küpsuse vanus
Paljunemisprotsessi tulemusel saadud järglaste arv
Elu jooksul toimub palju reproduktiivsündmusi.
Neid kolme tegurit saab kombineerida, et luua viljakust.

C) Keskkonnategurid

Keskkonnaresistentsuse tegurid
Kaubandusvõimsus

D) Naiste emantsipatsioon/vabastamine

Naiste kasvav emantsipatsioon/vabanemine/vabadus on suurendanud nende juurdepääsu haridusele, tööle ja muudele vabaõhutegevustele, mis lõppkokkuvõttes on viinud sünnituse hilinemiseni.
See toob kaasa ka selle, et naise kohta sünnib vähem lapsi.

E) Linnastumine

Linnastumine on seotud suurema sündimuse, kuid väiksema surmajuhtumiga.
Inimestel on suurem juurdepääs linnarajatistele ja nende kasutamine, mis võib suurendada nende sündimust. Imikusuremus ja vastsündinute suremus omakorda vähenevad.
Linnastumine võib aga kaasa tuua sündimuse vähenemise kõrghariduse ja pereplaneerimise suurema kasutamise tõttu.

F) Põllumajanduse muutused

Põllumajanduse edusammud on suurendanud toidu tootmist.
Näljahädasse suremust on vähendanud toiduainete suurenenud tootmine.
Inimesed saavad ka tagada, et nende lapsed saaksid piisavalt toitu.

G) Haridus

Haridus on rahvastiku kasvu oluline tegur.
Hariduse kasv toob kaasa pereplaneerimisseadmete suurema kasutamise, parema ressursside planeerimise ja madalama sündimuse.
Haridus aitab inimestel olla teadlikud WASH-i põhitõdedest (vesi, kanalisatsioon ja hügieen) ning seega takistab neil tekkida lihtsaid ja ennetatavaid haigusi nagu koolera, kõhutüüfus ja muud.

Viljakust mõjutavad tegurid

1. Bioloogilised tegurid

Menstruatsioon, sugu ja vanus

2. Füsioloogilised tegurid

Steriilsus – naise paljunemismudeli faas, mis ei ole elujõuline või steriilne.

3. Sotsiaalsed tegurid

Religioon
Kastisüsteem
Rassilised rühmad
Toll
Peresüsteemid
Haridus
Naiste staatus

4. Majanduslikud tegurid

Linnastumine
Amet
Majanduslikud tingimused
Planeerimine pere jaoks

Suremust mõjutavad tegurid

1. Ravimid haiguste ennetamiseks

Arengumaad on saanud kasu arenenud riikide rahvusvahelisest koostööst ja toetusest ravimite importimisel.
Seega on see säte aidanud välja juurida teatud haigusi, nagu rõuged, lastehalvatus ja tuberkuloos. olulisele tasemele.

2. Rahvatervise programmid

WHO on abistanud arengumaid paljude rahvatervise programmide käivitamisel, nagu tasuta immuniseerimiskampaaniad, keskkonnakaitse ja tubaka tarbimise piiramise programmid.
Samasuguseid korraldusi on valitsus teinud ka reostustõrje osas. Surmade arv on omakorda vähenenud hingamisteede haigustesse.

3. Tervishoiuasutused

Nakkushaigustega saavad võidelda erinevad meditsiini- ja tervishoiuasutused.
Valitsushaiglate erastamise ja vähendamise meteoriline faas on toonud kaasa paremad meditsiiniasutused, mis on aidanud vähendada suremust.

4. Haridus on tõusuteel

Tervislike eluviiside ja tervisliku toitumise õpetamine on aidanud vähendada suremust.

5. Naiste staatus

Enamikus arengumaades on kirjaoskus kaasa toonud naiste mõjuvõimu suurendamise. Naised mõistavad nüüd kanalisatsiooni ja hügieeni tähtsust ja eeliseid. Samuti väheneb imikute suremus.

6. Toiduga varustamine

Toiduga varustatuse kasv arengumaade peavoolumaades ja teravilja import arenenud riikidest. Selle tulemusel on näljahädadest põhjustatud surmajuhtumite arv vähenenud.

7. Eeldatav eluiga

Majandusareng on protsess, st Majandusareng on sissetulekute suurenemine elaniku kohta ja tervishoiuteenuste paranemine. Arengumaades on see suutnud tõsta inimeste oodatavat eluiga võrreldes eelmiste aastatega. Selle tulemusena väheneb suremus.

Rännet mõjutavad tegurid

1. Sotsiaalpoliitilised elemendid

Sõda võib tekkida mitmel põhjusel, näiteks poliitilistel vaidlustel või vaidlustel. Seetõttu on see suurim rännet mõjutav tegur.
Näide: Süürias kolisid inimesed turvalisuse ja tervishoiuteenustele juurdepääsu otsimiseks ühest riigist teise.

2. Majanduslikud tegurid

Majanduslikud tegurid hõlmavad tööpuuduse olukorda ja ajude äravoolu, aga ka ettevõtete langusfaasi.
Lisaks on palgad kõrgemad ja töövõimalused on paremad. Tulemuseks võib olla kvalifitseeritud tööjõu/intellektuaalide ränne arengupiirkondadest/riikidest.
Need tegurid põhjustavad ka rännet.

3. Ökoloogilised tegurid

Valitsustevaheline kliimamuutuste paneel teatas, et kliimamuutustel on sajandi keskpaigaks oluline mõju toiduga kindlustatusele.
Võimalik on ränne maalt linna või suurenenud rahvusvaheline väljaränne piirkondades, mis ei suuda taluda põllumajandust.
Veekindlus on veel üks tegur, mis võib põhjustada tõsist toiduga kindlustamatust. Veekindluse suurenemine maakera eri piirkondades võib mõjutada rahvusvahelist rännet.
Inimesed, kes kannatavad ebasoodsate keskkonnatingimuste all, võivad otsustada rännata teise riiki paremasse keskkonda.

Parmis Kazemi
Artikli autor
Parmis Kazemi
Parmis on sisulooja, kellel on kirg kirjutada ja uusi asju luua. Ta on ka väga huvitatud tehnoloogiast ja naudib uute asjade õppimist.

Rahvastiku Kasvu Kalkulaator Eesti
Avaldatud: Tue Mar 08 2022
Kategoorias Statistilised kalkulaatorid
Lisage Rahvastiku Kasvu Kalkulaator oma veebisaidile