Статистически Калкулатори

Калкулатор За Прираст На Населението

Калкулаторът за растеж на населението ще ви помоли да въведете текущото население, броя на годините, както и темпа на растеж. След като въведете броя на годините, калкулаторът ще покаже новото население.

Калкулатор за растеж на населението

направено с ❤️ от

Съдържание

Какво е определението за прираст на населението?
Какъв е темпът на нарастване на населението?
Какъв ръст вижда населението?
Основни моменти относно населението
Кои основни фактори влияят върху растежа на населението?

Какво е определението за прираст на населението?

Прирастът на населението е нарастващото население в резултат на възпроизводството.

Какъв е темпът на нарастване на населението?

Процентът на прираст на населението е скорост, с която населението се увеличава всяка година или през периода от време, който се изследва.

Какъв ръст вижда населението?

Въпреки че нарастването на населението има тенденция да е експоненциално, от време на време всички популации ще достигнат върхово ниво, при което не са в състояние да поддържат темпа си на растеж поради много фактори, като снабдяване с храна и здраве.

Основни моменти относно населението

 • Популация се отнася до група от индивиди от един и същи вид или общество, които живеят в едно и също жилище или среда.
 • Населението може да се определи като група от индивиди или съвкупност от хора.
 • Колебанията в раждаемостта и смъртността могат да доведат до промяна или увеличаване или намаляване на населението.
 • Увеличаването на населението просто се отнася до увеличаване на размера на населението.
 • Демографският растеж се отнася до промяната/увеличаването на населението, което е по-голямо от времето.
 • Нарастването на популацията се определя като промяна в броя и вида на индивидите в рамките на една популация. Тя може да бъде измерена с помощта на "за единица време" за измерване.
 • Нарастването на населението може да бъде изразено както в относителни, така и в абсолютни стойности.
 • Кои основни фактори влияят върху растежа на населението?

  Нарастването на населението зависи от четири основни фактора: раждане, смърт, имиграция и миграция.
  Темп на растеж на населението= (раждаемост + имиграция) - (смъртност + емиграция)

  1. Раждаемост

 • Населението логично ще се увеличи, ако има повече раждания, отколкото смъртни случаи или ако процентът на смъртност е по-нисък или по-висок спрямо раждаемостта.
 • Формулата, използвана за изчисляване на грубата детска смъртност е
 • Груба смъртност (CBR), = брой раждания в рамките на една година/общо население в средата на годината x 1000

  2. Коефициент на смъртност/Смъртност

 • Смъртността или смъртността е един от най-важните фактори, които влияят на растежа на населението.
 • С нарастването на населението се увеличава и смъртността. Достъпността и достъпността на качествени здравни грижи, както и ежедневните практики, са основните фактори, които влияят на смъртността.
 • Формулата, използвана за изчисляване на коефициента на грубата смъртност е
 • Суров процент на смъртност (CDR), = ( Брой смъртни случаи за една година/Общо население през средната година) x 1000

  3. Имиграция и емиграция

 • Миграцията е, когато хората се местят от едно място/държава в друго.
 • Емиграцията и имиграцията са два различни вида миграция.
 • Имиграция (преместване в Мястото/държавата): Това е движението и интеграцията на хора от други части на света.
 • Емиграцията (напускане от място/държава) е движението и изключването на хора от населението.
 • Размерът на населението на страната се влияе от имиграцията и емиграцията.
 • Емиграцията е резултат от много фактори.
 • Населението на една нация намалява бавно, след като индивид емигрира.
 • Нарича се „имиграция“, когато някой пътува до друга държава.
 • Има две страни на миграцията.
 • Има много фактори, които привличат хората към определена страна/място. Един пример за привличащ фактор са по-добрите възможности за работа, по-добра социална сигурност, по-добри медицински заведения и подобрени образователни системи.
 • Хората често напускат страната/мястото си на пребиваване поради натискващи фактори. Можете да помислите за няколко фактора, които биха могли да накарат хората да напуснат страната или мястото: липса на социална хармония и мир; повишен конфликт; лоши образователни системи; лоши възможности за работа; неадекватни ресурси.
 • Други фактори, влияещи върху растежа на населението

  А) правителствени планове/политики

 • Плановете и политиките на правителството оказват голямо влияние върху растежа на населението.
 • Някои хора по света, включително администратори и законодатели, са съгласни, че някои страни трябва да имат ограничение на раждаемостта в страната.
 • Известната китайска политика за едно дете забранява на двойките да имат повече деца от определения брой. Този спор подкрепя идеята, че подобно ограничение ще доведе до по-малко използване на ресурси и ще намали пренаселеността.
 • Освен това различните правителства и държави са разработили различни планове и политики, за да спрат нарастването на населението.
 • Б) Биотични и присъщи елементи

  Биотичните и вътрешни фактори са:
 • Възраст на репродуктивна зрялост
 • Брой на потомството, което се произвежда от репродуктивно събитие
 • Има много репродуктивни събития през живота.
 • Тези три фактора могат да бъдат комбинирани за създаване на плодовитост.

  В) Фактори на околната среда

 • Фактори на устойчивост на околната среда
 • Търговски капацитет
 • Г) Еманципация/освобождение на жените

 • Нарастващата еманципация/освобождение/свобода на жените увеличи достъпа им до образование, работа и други дейности на открито, което в крайна сметка доведе до забавено раждане.
 • Това също води до зачеване на по-малко деца от една жена.
 • Д) Урбанизация

 • Урбанизацията е свързана с по-висока раждаемост, но по-ниска смъртност.
 • Хората имат по-голям достъп и повече използване на градски съоръжения, които могат да увеличат тяхната раждаемост. От своя страна, детската смъртност и неонаталната смъртност намаляват.
 • Урбанизацията обаче може да доведе до намаляване на раждаемостта поради по-високо образование и по-широко използване на семейното планиране.
 • Е) Селскостопански промени

 • Напредъкът в селското стопанство увеличи производството на храни.
 • Смъртността от глад е намалена от увеличеното производство на храни.
 • Хората могат също така да гарантират, че децата им имат достатъчно храна.
 • Ж) Образование

 • Образованието е важен фактор за растежа на населението.
 • Увеличаването на образованието води до засилено използване на устройства за планиране на семейството, по-добро планиране на ресурсите и по-ниска раждаемост.
 • Образованието помага на хората да са наясно с основите на WASH (вода, канализация и хигиена) и по този начин им предотвратява развитието на прости и предотвратими заболявания като холера, коремен тиф и други.
 • Фактори, влияещи върху плодовитостта

  1. Биологични фактори

 • Измерване, пол и възраст
 • 2. Физиологични фактори

 • Стерилност – фаза в репродуктивния модел на жената, която е нежизнеспособна или стерилна.
 • 3. Социални фактори

 • религия
 • Кастова система
 • Расови групи
 • Митници
 • Семейни системи
 • Образование
 • Статус на жените
 • 4. Икономически фактори

 • Урбанизация
 • Професия
 • Икономически условия
 • Планиране на семейството
 • Фактори, влияещи върху смъртността

  1. Медикаменти за предотвратяване на заболяването

 • Развитите страни се възползваха от международното сътрудничество и подкрепата на развитите страни за вноса на лекарства.
 • По този начин разпоредбата помогна за изкореняването на някои болести като едра шарка, полиомиелит и туберкулоза. до значително ниво.
 • 2. Програми за обществено здраве

 • СЗО предостави помощ на развиващите се страни при стартирането на много програми за обществено здраве, като безплатни имунизационни кампании, опазване на околната среда и програми за контрол на тютюна.
 • Подобни договорености бяха направени от правителството по отношение на контрола на замърсяването. На свой ред при респираторните заболявания се наблюдава намаляване на смъртните случаи.
 • 3. Здравни заведения

 • Заразените болести могат да се борят от различни медицински и здравни заведения.
 • Метеорната фаза на приватизация и намаляване на държавните болници доведе до по-добри медицински заведения, които помогнаха за намаляване на смъртността.
 • 4. Образованието е във възход

 • Образованието за здравословен начин на живот и правилно хранене помогна за намаляване на смъртността.
 • 5. Статус на жените

 • В повечето развиващи се страни грамотността е довела до овластяване на жените. Жените вече разбират важността и ползите от хигиената и хигиената. Коефициентът на детска смъртност също намалява.
 • 6. Снабдяване с храна

 • Нарастване на предлагането на храни в основните страни от развиващите се страни и вноса на зърно от развитите страни. Това доведе до намаляване на смъртните случаи от глад.
 • 7. Продължителност на живота

 • Икономическото развитие е процес на т.е. Икономическото развитие е увеличаване на доходите на глава от населението и подобряване на здравните заведения. В развиващите се страни той успя да увеличи продължителността на живота на хората в сравнение с предишни години. Това следователно намалява смъртността.
 • Фактори, влияещи върху миграцията

  1. Социално-политически елементи

 • Войната може да възникне по много причини, като политически спорове или спорове. В резултат на това това е най-големият фактор, който влияе върху миграцията.
 • Пример: В Сирия хората се местят от една страна в друга в търсене на сигурност и достъп до здравни грижи.
 • 2. Икономически фактори

 • Икономическите фактори включват ситуацията с безработицата и изтичането на мозъци, както и фазата на упадък на бизнеса.
 • Освен това заплатите са по-високи и има по-добри възможности за работа. Резултатът може да бъде миграцията на квалифицирана работна ръка/интелектуалци от развиващите се райони/държави.
 • Тези фактори също са отговорни за миграцията.
 • 3. Екологични фактори

 • Междуправителствената група по изменение на климата съобщи, че изменението на климата ще има важно въздействие върху продоволствената сигурност до средата на века.
 • Възможна е миграция от селски към градски райони или увеличена международна емиграция в райони, които не могат да поддържат селското стопанство.
 • Водната сигурност е друг фактор, който може да причини тежка продоволствена несигурност. Нарастващата несигурност на водата в различни региони на земното кълбо може да окаже влияние върху международната миграция.
 • Хората, които страдат от неблагоприятни условия на околната среда, могат да изберат да мигрират към по-добра околна среда в друга страна.
 • Parmis Kazemi
  Автор на статията
  Parmis Kazemi
  Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.
  Калкулатор За Прираст На Населението български
  Публикувано: Tue Mar 08 2022
  В категория Статистически калкулатори
  Добавете Калкулатор За Прираст На Населението към собствения си уебсайт

  Други статистически калкулатори

  Калкулатор На Процента На Печалба

  Това е безплатен онлайн инструмент, който ще ви помогне да изчислите шансовете си за печалба.

  Калкулатор За Безработица

  Този калкулатор за безработица ви позволява бързо да изчислите процента на безработица в определена страна.

  Калкулатор На Вероятността За Coinflip

  Използвайте този безплатен инструмент, за да разберете шансовете за хвърляне на монета.

  Калкулатор На Коефициенти За Залагане

  Това е онлайн инструмент, който ще изчисли шансовете ви да спечелите залог.

  Калкулатор За Двоен Шанс

  TODO

  Калкулатор На Шансовете За Джакпот От Лотарията: Изчислете Шансовете Си За Печалба

  Използвайте калкулатора на коефициентите за лотария Джакпот, за да видите какви са шансовете ви да спечелите лотарията. Безплатно за използване от лотарийни играчи по целия свят.

  Калкулатор За Азиатски Хендикап

  TODO

  Калкулатор За Голмайстор По Всяко Време

  TODO