Tilastolliset Laskimet

Väestönkasvulaskuri

Väestönkasvulaskuri pyytää sinua syöttämään nykyisen väestön, vuosien määrän sekä kasvunopeuden. Kun olet syöttänyt vuosien määrän, laskin näyttää uuden populaation.

Väestönkasvun laskin

tehty ❤️ kanssa

Sisällysluettelo

Mikä on väestönkasvun määritelmä?
Mikä on väestönkasvu?
Millaista kasvua väestö näkee?
Keskeisiä kohtia väestöstä
Mitkä tärkeimmät tekijät vaikuttavat väestönkasvuun?

Mikä on väestönkasvun määritelmä?

Väestönkasvu on lisääntymisen seurauksena kasvavaa väestöä.

Mikä on väestönkasvu?

Väestönkasvuprosentti on nopeus, jolla väestö kasvaa vuosittain tai tutkittavana ajanjaksona.

Millaista kasvua väestö näkee?

Vaikka väestönkasvu on yleensä eksponentiaalista, kaikki väestöt saavuttavat silloin tällöin tason, jossa ne eivät pysty ylläpitämään kasvuvauhtiaan monien tekijöiden, kuten elintarvikehuollon ja terveyden vuoksi.

Keskeisiä kohtia väestöstä

 • Populaatiolla tarkoitetaan ryhmää saman lajin tai yhteiskunnan yksilöitä, jotka elävät samassa asunnossa tai ympäristössä.
 • Väestö voidaan määritellä ryhmäksi yksilöitä tai ihmisten joukkoa.
 • Syntyvyyden ja kuolleisuuden vaihtelut voivat johtaa väestön muuttumiseen tai lisääntymiseen ja vähenemiseen.
 • Väestönkasvu tarkoittaa yksinkertaisesti väestön koon kasvua.
 • Väestökasvu tarkoittaa väestön muutosta/lisäystä, joka on suurempi kuin aika.
 • Populaation kasvu määritellään muutokseksi populaation yksilöiden lukumäärässä ja lajissa. Se voidaan mitata käyttämällä "aikayksikköä" mittaamiseen.
 • Väestönkasvu voidaan ilmaista sekä suhteellisella että absoluuttisella arvolla.
 • Mitkä tärkeimmät tekijät vaikuttavat väestönkasvuun?

  Väestönkasvu riippuu neljästä perustekijästä: syntymästä, kuolemasta, maahanmuutosta ja muuttoliikkeestä.
  Väestönkasvu = (syntyvyys + maahanmuutto) - (kuolleisuus + maastamuutto)

  1. Syntyvyys

 • Väestö loogisesti kasvaa, jos syntyneitä on enemmän kuin kuolleita tai jos kuolleisuus on pienempi tai korkeampi suhteessa syntyvyyteen.
 • Imeväiskuolleisuuden laskemiseen käytetty kaava on
 • Raakakuolleisuusaste (CBR), = syntyneiden määrä vuoden sisällä / vuoden puolivälin kokonaisväestö x 1000

  2. Kuolleisuus/kuolleisuus

 • Kuolleisuus tai kuolleisuusaste on yksi tärkeimmistä väestönkasvuun vaikuttavista tekijöistä.
 • Väestön kasvaessa kuolleisuus lisääntyy. Laadukkaan terveydenhuollon saatavuus ja kohtuuhintaisuus sekä arjen käytännöt ovat tärkeimmät kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät.
 • Raakakuolleisuussuhteen laskemiseen käytetty kaava on
 • Raaka kuolleisuus (CDR), = ( Kuolemien määrät vuodessa / Keskivuoden väestön kokonaismäärä) x 1 000

  3. Maahanmuutto ja maahanmuutto

 • Muuttoliike on, kun ihmiset muuttavat paikasta/maasta toiseen.
 • Maahanmuutto ja maahanmuutto ovat kaksi erilaista muuttoliikettä.
 • Maahanmuutto (muutto paikkaan/maahan): Tämä on muualta maailmasta tulevien ihmisten liikkumista ja integroitumista.
 • Maastamuutto (poistuminen paikasta/maasta) on yksilöiden liikkumista ja syrjäytymistä väestöstä.
 • Maahanmuutto ja siirtolaisuus vaikuttavat maan väestön määrään.
 • Maahanmuutto on seurausta monista tekijöistä.
 • Kansakunnan väkiluku vähenee hitaasti sen jälkeen, kun yksilö on muuttanut maasta.
 • Sitä kutsutaan "maahanmuutoksi", kun joku matkustaa toiseen maahan.
 • Muuttoliikkeellä on kaksi puolta.
 • On monia tekijöitä, jotka houkuttelevat ihmisiä tiettyyn maahan/paikkaan. Yksi esimerkki vetotekijästä ovat paremmat työmahdollisuudet, parempi sosiaaliturva, paremmat lääketieteelliset tilat ja parannetut koulutusjärjestelmät.
 • Ihmiset lähtevät usein maastaan/asuinpaikastaan työntävien tekijöiden vuoksi. Voit ajatella useita tekijöitä, jotka voivat saada ihmiset poistumaan maasta tai paikasta: sosiaalisen harmonian ja rauhan puute; lisääntynyt konflikti; huonot koulutusjärjestelmät; huonot työmahdollisuudet; riittämättömät resurssit.
 • Muut väestönkasvuun vaikuttavat tekijät

  A) Hallituksen suunnitelmat/politiikat

 • Hallituksen suunnitelmilla ja politiikoilla on suuri vaikutus väestönkasvuun.
 • Jotkut ihmiset maailmassa, mukaan lukien hallintoviranomaiset ja lainsäätäjät, ovat yhtä mieltä siitä, että tietyissä maissa on oltava raja maan syntyvyyden suhteen.
 • Kiinan tunnettu yhden lapsen politiikka kielsi pariskuntia hankkimasta enemmän lapsia kuin asetettu määrä. Tämä kiista tukee ajatusta, että tällainen rajoitus vähentäisi resurssien käyttöä ja vähentäisi ylikansoitusta.
 • Lisäksi eri hallitukset ja maat ovat kehittäneet erilaisia suunnitelmia ja politiikkoja väestönkasvun pysäyttämiseksi.
 • B) Bioottiset ja sisäiset alkuaineet

  Bioottiset ja sisäiset tekijät ovat:
 • Lisääntymiskypsyysikä
 • Lisääntymistapahtuman tuottamien jälkeläisten lukumäärä
 • Elämän aikana tapahtuu monia lisääntymistapahtumia.
 • Nämä kolme tekijää voidaan yhdistää hedelmällisyyden luomiseksi.

  C) Ympäristötekijät

 • Ympäristön kestävyystekijät
 • Kauppakapasiteetti
 • D) Naisten vapautuminen/vapauttaminen

 • Naisten lisääntyvä emansipaatio / vapautuminen / vapaus on lisännyt heidän pääsyään koulutukseen, työhön ja muuhun ulkoiluun, mikä on viime kädessä johtanut viivästyneeseen synnytyksen viivästymiseen.
 • Se johtaa myös siihen, että lapsia syntyy vähemmän naista kohden.
 • E) Kaupungistuminen

 • Kaupungistuminen liittyy korkeampaan syntyvyyteen, mutta pienempiin kuolemiin.
 • Ihmisillä on paremmat mahdollisuudet saada ja käyttää enemmän kaupunkitiloja, jotka voivat lisätä heidän syntyvyyttään. Imeväiskuolleisuus ja vastasyntyneiden kuolleisuus puolestaan vähenevät.
 • Kaupungistuminen voi kuitenkin johtaa syntyvyyden laskuun korkeakoulutuksen ja perhesuunnittelun lisääntymisen myötä.
 • F) Maatalouden muutokset

 • Maatalouden kehitys on lisännyt ruoan tuotantoa.
 • Elintarvikkeiden lisääntynyt tuotanto on vähentänyt nälänhädän aiheuttamaa kuolleisuutta.
 • Ihmiset voivat myös varmistaa, että heidän lapsensa saavat tarpeeksi ruokaa.
 • G) Koulutus

 • Koulutus on tärkeä tekijä väestönkasvussa.
 • Koulutuksen lisääntyminen lisää perhesuunnittelulaitteiden käyttöä, parempaa resurssien suunnittelua ja alentaa syntyvyyttä.
 • Koulutus auttaa ihmisiä olemaan tietoisia WASH:n (vesi, sanitaatio ja hygienia) perusteista ja estää siten heitä kehittymästä yksinkertaisiin ja ehkäistävissä oleviin sairauksiin, kuten koleraan, lavantautiin ja muihin.
 • Hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät

  1. Biologiset tekijät

 • Kuukautiset, sukupuoli ja ikä
 • 2. Fysiologiset tekijät

 • Steriiliys - Vaihe naisen lisääntymiskuviossa, joka ei ole elinkelpoinen tai steriili.
 • 3. Sosiaaliset tekijät

 • Uskonto
 • Kastijärjestelmä
 • Roturyhmät
 • tulli
 • Perhejärjestelmät
 • koulutus
 • Naisten asema
 • 4. Taloudelliset tekijät

 • Kaupungistuminen
 • Ammatti
 • Taloudelliset olosuhteet
 • Suunnittelu perheelle
 • Kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät

  1. Lääkkeet sairauden ehkäisyyn

 • Kehitysmaat ovat hyötyneet kehittyneiden maiden kansainvälisestä yhteistyöstä ja tuesta lääkkeiden tuontiin.
 • Näin ollen säännös on auttanut hävittämään tiettyjä sairauksia, kuten isorokkoa, poliota ja tuberkuloosia. huomattavalle tasolle.
 • 2. Kansanterveysohjelmat

 • WHO on auttanut kehitysmaita käynnistämään monia kansanterveysohjelmia, kuten ilmaisia rokotuskampanjoita, ympäristönsuojelua ja tupakantorjuntaohjelmia.
 • Hallitus on tehnyt vastaavia järjestelyjä pilaantumisen torjunnassa. Hengitystiesairauksiin kuolleisuus on puolestaan vähentynyt.
 • 3. Terveydenhuoltopalvelut

 • Tartuntatauteja voivat torjua useat lääketieteelliset ja terveydenhuollon laitokset.
 • Valtion sairaaloiden yksityistämisen ja supistamisen raju vaihe on johtanut parempiin lääketieteellisiin tiloihin, jotka ovat auttaneet vähentämään kuolleisuutta.
 • 4. Koulutus on nousussa

 • Terveellisiin elämäntapoihin ja terveelliseen syömiseen liittyvä koulutus on auttanut vähentämään kuolleisuutta.
 • 5. Naisten asema

 • Useimmissa kehitysmaissa lukutaito on johtanut naisten voimaantumiseen. Naiset ymmärtävät nyt sanitaation ja hygienian tärkeyden ja hyödyt. Myös imeväiskuolleisuus on laskussa.
 • 6. Ruokahuolto

 • Elintarvikkeiden tarjonnan kasvu kehitysmaiden valtavirran maissa ja viljan tuonti kehittyneistä maista. Tämä on johtanut nälänhädän aiheuttamien kuolemien vähenemiseen.
 • 7. Elinajanodote

 • Talouskehitys on prosessi eli Talouskehitys on asukaskohtaisten tulojen kasvua ja terveydenhuoltopalvelujen paranemista. Kehitysmaissa se on kyennyt nostamaan ihmisten elinajanodotetta edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä vähentää kuolleisuutta.
 • Muuttoliikkeeseen vaikuttavat tekijät

  1. Sosiaalipoliittiset elementit

 • Sotaa voi syntyä monista syistä, kuten poliittisista kiistoista tai kiistoista. Näin ollen se on suurin maahanmuuttoon vaikuttava tekijä.
 • Esimerkki: Syyriassa ihmiset muuttivat maasta toiseen turvaa ja terveydenhuoltoa etsiessään.
 • 2. Taloudelliset tekijät

 • Taloudellisia tekijöitä ovat työttömyystilanne ja aivovuoto sekä yritysten taantuminen.
 • Lisäksi palkat ovat korkeammat ja työvaihtoehtoja on parempia. Seurauksena voi olla ammattitaitoisen työvoiman/intellektuellien muuttoliike kehitysalueilta/maista.
 • Nämä tekijät ovat myös vastuussa muuttoliikkeestä.
 • 3. Ekologiset tekijät

 • Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli raportoi, että ilmastonmuutoksella olisi merkittävä vaikutus elintarviketurvaan vuosisadan puoliväliin mennessä.
 • Maaseudulta kaupunkiin muuttomahdollisuus tai lisääntynyt kansainvälinen siirtolaisuus alueilla, jotka eivät kestä maataloutta, ovat mahdollisia.
 • Vesiturvallisuus on toinen tekijä, joka voi aiheuttaa vakavaa elintarviketurvaa. Kasvava vesiturvattomuus maapallon eri alueilla voi vaikuttaa kansainväliseen muuttoliikkeeseen.
 • Yksilöt, jotka kärsivät epäsuotuisista ympäristöolosuhteista, voivat muuttaa parempaan ympäristöön toiseen maahan.
 • Parmis Kazemi
  Artikkelin kirjoittaja
  Parmis Kazemi
  Parmis on sisällöntuottaja, jolla on intohimo kirjoittaa ja luoda uusia asioita. Hän on myös erittäin kiinnostunut tekniikasta ja nauttii uusien asioiden oppimisesta.
  Väestönkasvulaskuri Suomi
  Julkaistu: Tue Mar 08 2022
  Luokassa Tilastolliset laskimet
  Lisää Väestönkasvulaskuri omalle verkkosivustollesi

  Muut tilastolliset laskimet

  Voittoprosenttilaskuri

  Tämä on ilmainen online-työkalu, jonka avulla voit laskea voittomahdollisuutesi.

  Työttömyysasteen Laskuri

  Tämän työttömyyslaskurin avulla voit nopeasti laskea työttömyysprosentin tietyssä maassa.

  Kolikonheiton Todennäköisyyslaskin

  Käytä tätä ilmaista työkalua selvittääksesi kolikonheiton todennäköisyys.

  Vedonlyöntikertoimen Laskin

  Tämä on online-työkalu, joka laskee mahdollisuutesi voittaa vedon.

  Kaksinkertaisen Mahdollisuuden Laskin

  Loton Jättipottikertoimen Laskin: Laske Mahdollisuutesi Voittaa

  Käytä Lottery Jackpot -kerroinlaskuria nähdäksesi, mikä on todennäköisyytesi voittaa lotossa. Ilmainen lottopelaajien käyttöön ympäri maailmaa.

  Aasialainen Tasoituslaskin

  Milloin Tahansa Maalintekijälaskin