Statistische Rekenmachines

Bevolkingsgroei Rekenmachine

De bevolkingsgroeicalculator zal u vragen om de huidige bevolking, het aantal jaren en de groeisnelheid in te voeren. Nadat u het aantal jaren hebt ingevoerd, geeft de rekenmachine de nieuwe populatie weer.

Bevolkingsgroeicalculator

gemaakt met ❤️ door

Inhoudsopgave

Wat is de definitie van bevolkingsgroei?
Wat is het tempo van de bevolkingsgroei?
Wat voor groei ziet de bevolking?
Kernpunten met betrekking tot de bevolking
Welke belangrijke factoren zijn van invloed op de bevolkingsgroei?

Wat is de definitie van bevolkingsgroei?

Bevolkingsgroei is de groeiende bevolking als gevolg van voortplanting.

Wat is het tempo van de bevolkingsgroei?

Een populatiegroeipercentage is een snelheid waarmee een populatie elk jaar of gedurende de bestudeerde periode toeneemt.

Wat voor groei ziet de bevolking?

Hoewel de bevolkingsgroei de neiging heeft exponentieel te zijn, zullen alle populaties af en toe een kantelpunt bereiken waar ze hun groeitempo niet kunnen volhouden vanwege vele factoren, zoals voedselvoorziening en gezondheid.

Kernpunten met betrekking tot de bevolking

 • Een populatie verwijst naar een groep individuen van dezelfde soort of samenleving die in dezelfde woning of omgeving leven.
 • De populatie kan worden gedefinieerd als een groep individuen of een verzameling mensen.
 • Schommelingen in het geboortecijfer en het sterftecijfer kunnen ertoe leiden dat een populatie verandert of toeneemt en afneemt.
 • Een toename van de bevolking verwijst eenvoudigweg naar een toename van de bevolking.
 • Demografische groei verwijst naar de verandering/toename van een populatie die groter is dan de tijd.
 • Bevolkingsgroei wordt gedefinieerd als een verandering in het aantal en de soort individuen binnen een populatie. Het kan worden gemeten met behulp van "per tijdseenheid" om te meten.
 • Bevolkingsgroei kan zowel relatief als absoluut worden uitgedrukt.
 • Welke belangrijke factoren zijn van invloed op de bevolkingsgroei?

  Bevolkingsgroei is afhankelijk van vier basisfactoren: geboorte, overlijden, immigratie en migratie.
  Bevolkingsgroei = (geboortecijfer + immigratie) - (sterftecijfer + emigratie)

  1. Geboortecijfer

 • De bevolking zal logischerwijs toenemen als er meer geboorten zijn dan er doden zijn of als het sterftecijfer lager of hoger is dan het geboortecijfer.
 • De formule die wordt gebruikt om de ruwe kindersterfte te berekenen is:
 • Ruwe sterftecijfer (CBR), = aantal geboorten binnen een jaar/totale populatie halverwege het jaar x 1000

  2. Sterftecijfer/sterftecijfer

 • Het sterftecijfer of sterftecijfer is een van de belangrijkste factoren die de groei van de bevolking beïnvloeden.
 • Naarmate de bevolking toeneemt, neemt ook het sterftecijfer toe. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van kwalitatief goede gezondheidszorg, evenals de praktijk van het dagelijks leven, zijn de belangrijkste factoren die het sterftecijfer beïnvloeden.
 • De formule die wordt gebruikt om de ruwe-sterfteratio te berekenen, is:
 • Ruwe sterftecijfer (CDR), = ( Aantal sterfgevallen in een jaar/totale populatie in het midden van het jaar)x 1.000

  3. Immigratie en emigratie

 • Migratie is wanneer mensen van de ene plaats/het ene land naar de andere verhuizen.
 • Emigratie en immigratie zijn twee verschillende soorten migratie.
 • Immigratie (verhuizen naar de plaats/het land): Dit is de verplaatsing en integratie van mensen uit andere delen van de wereld.
 • Emigratie (vertrekken van een plaats/land) is de verplaatsing en uitsluiting van individuen uit een populatie.
 • De omvang van de bevolking van het land wordt beïnvloed door immigratie en emigratie.
 • Emigratie is een gevolg van vele factoren.
 • De bevolking van een land neemt langzaam af nadat een individu is geëmigreerd.
 • Het wordt "immigratie" genoemd als iemand naar een ander land reist.
 • Migratie heeft twee kanten.
 • Er zijn veel factoren die mensen naar een bepaald land/een bepaalde plaats trekken. Een voorbeeld van een pullfactor zijn betere kansen op werk, betere sociale zekerheid, betere medische voorzieningen en verbeterde onderwijssystemen.
 • Mensen verlaten vaak hun land/woonplaats vanwege pushfactoren. U kunt verschillende factoren bedenken die ervoor kunnen zorgen dat mensen het land of de plaats verlaten: gebrek aan sociale harmonie en vrede; toegenomen conflicten; slechte onderwijssystemen; slechte kansen op werk; onvoldoende middelen.
 • Andere factoren die de bevolkingsgroei beïnvloeden

  A) Overheidsplannen/beleid

 • Plannen en beleid van de overheid hebben een grote impact op de bevolkingsgroei.
 • Sommige mensen in de wereld, inclusief bestuurders en wetgevers, zijn het erover eens dat bepaalde landen een limiet moeten hebben op het geboortecijfer van het land.
 • China's bekende eenkindbeleid verbood koppels om meer kinderen te krijgen dan het vastgestelde aantal. Dit geschil ondersteunt het idee dat een dergelijke beperking zou leiden tot minder gebruik van hulpbronnen en overbevolking.
 • Bovendien hebben verschillende regeringen en landen verschillende plannen en beleid ontwikkeld om de bevolkingsgroei te stoppen.
 • B) Biotische en intrinsieke elementen

  De biotische en intrinsieke factoren zijn:
 • Leeftijd van reproductieve volwassenheid
 • Aantal nakomelingen dat wordt geproduceerd door een reproductieve gebeurtenis
 • Er zijn veel reproductieve gebeurtenissen tijdens een mensenleven.
 • Deze drie factoren kunnen worden gecombineerd om vruchtbaarheid te creëren.

  C) Omgevingsfactoren

 • Omgevingsweerstandsfactoren
 • Handelscapaciteit:
 • D) Emancipatie/bevrijding van vrouwen

 • Toenemende emancipatie/bevrijding/vrijheid van vrouwen heeft hun toegang tot onderwijs, werk en andere buitenactiviteiten vergroot, wat uiteindelijk heeft geleid tot uitstel van het krijgen van kinderen.
 • Het leidt er ook toe dat er per vrouw minder kinderen worden verwekt.
 • E) Urbanisatie

 • Verstedelijking wordt geassocieerd met hogere geboortecijfers, maar lagere sterfte.
 • Mensen hebben meer toegang tot en meer gebruik van stedelijke voorzieningen die hun geboortecijfer kunnen verhogen. Op hun beurt nemen de kindersterfte en de neonatale sterfte af.
 • Verstedelijking kan echter leiden tot een daling van het geboortecijfer als gevolg van hoger onderwijs en een groter gebruik van gezinsplanning.
 • F) Veranderingen in de landbouw

 • Landbouwvooruitgang heeft de productie van voedsel doen toenemen.
 • Het sterftecijfer door hongersnood is verminderd door de verhoogde productie van voedsel.
 • Ook kunnen mensen ervoor zorgen dat hun kinderen voldoende te eten krijgen.
 • G) Onderwijs

 • Onderwijs is een belangrijke factor in de bevolkingsgroei.
 • Een toename van het onderwijs resulteert in een toegenomen gebruik van apparaten voor gezinsplanning, een betere planning van middelen en lagere geboortecijfers.
 • Onderwijs helpt mensen zich bewust te zijn van de basisprincipes van WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne), en voorkomt zo dat ze eenvoudige en vermijdbare ziekten ontwikkelen, zoals cholera, tyfus en andere.
 • Factoren die de vruchtbaarheid beïnvloeden

  1. Biologische factoren

 • Mensuur, geslacht en leeftijd
 • 2. Fysiologische factoren

 • Steriliteit - Een fase in het voortplantingspatroon van een vrouw die niet levensvatbaar of steriel is.
 • 3. Sociale factoren

 • Geloof
 • Kastenstelsel
 • raciale groepen
 • Douane
 • Gezinssystemen
 • Opleiding
 • Status van vrouwen
 • 4. Economische factoren

 • verstedelijking
 • Bezigheid
 • Economische omstandigheden
 • Plannen voor het gezin
 • Factoren die van invloed zijn op de mortaliteit

  1. Medicatie om ziekte te voorkomen

 • Ontwikkelingslanden hebben geprofiteerd van de internationale samenwerking en steun van ontwikkelde landen bij het importeren van drugs.
 • Zo heeft de voorziening bijgedragen aan de uitroeiing van bepaalde ziekten zoals pokken, polio en tuberculose. tot een substantieel niveau.
 • 2. Volksgezondheidsprogramma's

 • De WHO heeft ontwikkelingslanden geholpen bij het lanceren van tal van volksgezondheidsprogramma's, zoals gratis vaccinatiecampagnes, milieubehoud en tabaksbestrijdingsprogramma's.
 • Soortgelijke afspraken zijn gemaakt door de overheid met betrekking tot de bestrijding van verontreiniging. Op hun beurt hebben aandoeningen van de luchtwegen een daling van het aantal sterfgevallen gezien.
 • 3. Zorginstellingen

 • Besmette ziekten kunnen door verschillende medische en zorginstellingen worden bestreden.
 • Een bliksemsnelle fase van privatisering en vermindering van overheidsziekenhuizen heeft geleid tot betere medische voorzieningen die hebben bijgedragen tot een daling van het sterftecijfer.
 • 4. Onderwijs zit in de lift

 • De voorlichting over een gezonde levensstijl en goed eten heeft geholpen om het sterftecijfer te verlagen.
 • 5. Status van vrouwen

 • In de meeste ontwikkelingslanden heeft alfabetisering ertoe geleid dat vrouwen mondiger zijn geworden. Vrouwen begrijpen nu het belang en de voordelen van sanitaire voorzieningen en hygiëne. Ook de kindersterfte daalt.
 • 6. Voedselvoorziening

 • Een stijging van de voedselvoorziening in de reguliere landen van ontwikkelingslanden en invoer van graan uit ontwikkelde landen. Dit heeft geleid tot een vermindering van het aantal sterfgevallen als gevolg van hongersnood.
 • 7. Levensverwachting

 • Economische ontwikkeling is het proces van bijv. Economische ontwikkeling is de toename van het inkomen per hoofd van de bevolking en verbeterde gezondheidsvoorzieningen. In ontwikkelingslanden heeft het de levensverwachting van mensen kunnen verhogen in vergelijking met voorgaande jaren. Daardoor daalt het sterftecijfer.
 • Factoren die van invloed zijn op migratie

  1. Sociaal-politieke elementen

 • Oorlog kan om vele redenen plaatsvinden, zoals politieke geschillen of ruzies. Als gevolg hiervan is het de grootste factor die migratie beïnvloedt.
 • Voorbeeld: In Syrië verhuisden mensen van het ene land naar het andere op zoek naar veiligheid en toegang tot gezondheidszorg.
 • 2. Economische factoren

 • Economische factoren zijn onder meer de werkloosheidssituatie en braindrain, evenals de neergangsfase van bedrijven.
 • Bovendien zijn de lonen hoger en zijn er betere banen. De migratie van geschoolde arbeidskrachten/intellectuelen uit ontwikkelingsgebieden/landen kan een gevolg zijn.
 • Deze factoren zijn ook verantwoordelijk voor migratie.
 • 3. Ecologische factoren

 • Het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering meldde dat klimaatverandering tegen het midden van de eeuw een belangrijke impact zou hebben op de voedselzekerheid.
 • De mogelijkheid van migratie van het platteland naar de stad, of meer internationale emigratie in gebieden die de landbouw niet kunnen ondersteunen, is mogelijk.
 • Waterzekerheid is een andere factor die ernstige voedselonzekerheid kan veroorzaken. Toenemende wateronzekerheid in verschillende regio's van de wereld kan een impact hebben op internationale migratie.
 • Personen die te lijden hebben onder ongunstige milieuomstandigheden kunnen ervoor kiezen om te migreren naar een beter milieu in een ander land.
 • Parmis Kazemi
  Artikel auteur
  Parmis Kazemi
  Parmis is een contentmaker met een passie voor schrijven en het creëren van nieuwe dingen. Ze is ook zeer geïnteresseerd in technologie en vindt het leuk om nieuwe dingen te leren.
  Bevolkingsgroei Rekenmachine Nederlands
  gepubliceerd: Tue Mar 08 2022
  In categorie Statistische rekenmachines
  Voeg Bevolkingsgroei Rekenmachine toe aan uw eigen website

  Andere statistische rekenmachines

  Winnende Percentage Rekenmachine

  Dit is een gratis online tool waarmee u uw winkansen kunt berekenen.

  Werkloosheidscijfer-calculator

  Met deze werkloosheidscalculator kunt u snel het werkloosheidspercentage in een bepaald land berekenen.

  Coinflip Waarschijnlijkheidscalculator

  Gebruik deze gratis tool om de kansen van een coinflip te berekenen.

  Rekenmachine Voor Weddenschappen

  Dit is een online tool die je kansen op het winnen van een weddenschap berekent.

  Dubbele Kans Rekenmachine

  TODO

  Lottery Jackpot Odds Calculator: Bereken Uw Winkansen

  Gebruik de Lottery Jackpot Odds Calculator om te zien wat uw kansen zijn om de loterij te winnen. Gratis voor gebruik door loterijspelers over de hele wereld.

  Aziatische Handicapcalculator

  TODO

  Doelpuntencalculator Op Elk Moment

  TODO