Kalkulatory Statystyczne

Kalkulator Wzrostu Populacji

Kalkulator wzrostu populacji poprosi Cię o wprowadzenie aktualnej populacji, liczby lat, a także tempa wzrostu. Po wprowadzeniu liczby lat kalkulator wyświetli nową populację.

Kalkulator wzrostu populacji

wykonane z ❤️ przez

Spis treści

Jaka jest definicja wzrostu populacji?
Jakie jest tempo wzrostu populacji?
Jaki wzrost widzi populacja?
Kluczowe punkty dotyczące populacji
Jakie główne czynniki wpływają na wzrost populacji?

Jaka jest definicja wzrostu populacji?

Wzrost populacji to rosnąca populacja w wyniku reprodukcji.

Jakie jest tempo wzrostu populacji?

Procentowy wzrost populacji to tempo, w jakim populacja zwiększa się każdego roku lub w badanym okresie.

Jaki wzrost widzi populacja?

Podczas gdy wzrost populacji ma tendencję do wykładniczego, raz na jakiś czas wszystkie populacje osiągają poziom krytyczny, w którym nie są w stanie utrzymać tempa wzrostu z powodu wielu czynników, takich jak zaopatrzenie w żywność i zdrowie.

Kluczowe punkty dotyczące populacji

 • Populacja odnosi się do grupy osobników tego samego gatunku lub społeczeństwa, które żyją w tym samym środowisku lub środowisku.
 • Populację można zdefiniować jako grupę osób lub zbiór osób.
 • Wahania liczby urodzeń i śmiertelności mogą prowadzić do zmiany lub wzrostu lub spadku populacji.
 • Wzrost populacji odnosi się po prostu do wzrostu wielkości populacji.
 • Wzrost demograficzny odnosi się do zmiany/wzrostu populacji, która jest większa niż czas.
 • Wzrost populacji definiuje się jako zmianę liczby i gatunku osobników w populacji. Można go zmierzyć za pomocą „czasu na jednostkę” do pomiaru.
 • Wzrost populacji można wyrazić zarówno w kategoriach względnych, jak i bezwzględnych.
 • Jakie główne czynniki wpływają na wzrost populacji?

  Wzrost populacji zależy od czterech podstawowych czynników: narodzin, śmierci, imigracji i migracji.
  Tempo wzrostu populacji = (wskaźnik urodzeń + imigracja) - (wskaźnik zgonów + emigracja)

  1. Wskaźnik urodzeń

 • Populacja logicznie wzrośnie, jeśli będzie więcej urodzeń niż zgonów lub jeśli wskaźnik zgonów będzie niższy lub wyższy w stosunku do wskaźnika urodzeń.
 • Wzór używany do obliczenia surowej śmiertelności niemowląt to
 • Surowy współczynnik zgonów (CBR), = liczba urodzeń w ciągu roku/całkowita populacja w połowie roku x 1000

  2. Śmiertelność/Śmiertelność

 • Śmiertelność lub śmiertelność jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wzrost populacji.
 • Wraz ze wzrostem populacji rośnie śmiertelność. Dostępność i przystępność cenowa wysokiej jakości opieki zdrowotnej, a także codzienne praktyki życiowe, to główne czynniki wpływające na wskaźnik śmiertelności.
 • Wzór używany do obliczenia wskaźnika śmiertelności surowej to
 • Surowy współczynnik zgonów (CDR), = (liczby zgonów w roku/całkowita populacja w średnim roku) x 1000

  3. Imigracja i emigracja

 • Migracja ma miejsce, gdy ludzie przenoszą się z jednego miejsca/kraju do drugiego.
 • Emigracja i imigracja to dwa różne rodzaje migracji.
 • Imigracja (przeprowadzka do miejsca/kraju): To ruch i integracja ludzi z innych części świata.
 • Emigracja (wyjazd z miejsca/kraju) to przemieszczanie się i wykluczanie jednostek z populacji.
 • Imigracja i emigracja ma wpływ na wielkość populacji kraju.
 • Emigracja jest wypadkową wielu czynników.
 • Populacja narodu maleje powoli po emigracji jednostki.
 • Nazywa się to „imigracją”, gdy ktoś podróżuje do innego kraju.
 • Migracja ma dwie strony.
 • Istnieje wiele czynników, które przyciągają ludzi do danego kraju/miejsca. Jednym z przykładów czynnika przyciągającego są lepsze możliwości pracy, lepsze zabezpieczenie społeczne, lepsze zaplecze medyczne i ulepszone systemy edukacji.
 • Ludzie często opuszczają swój kraj/miejsce zamieszkania z powodu czynników pchających. Możesz pomyśleć o kilku czynnikach, które mogą spowodować, że ludzie opuszczą kraj lub miejsce: brak harmonii społecznej i pokoju; zwiększony konflikt; słabe systemy edukacji; słabe możliwości pracy; niewystarczające zasoby.
 • Inne czynniki wpływające na wzrost populacji

  A) Plany/polityki rządowe

 • Plany i polityka rządu mają duży wpływ na wzrost populacji.
 • Niektórzy ludzie na świecie, w tym administratorzy i ustawodawcy, zgadzają się, że niektóre kraje muszą mieć limit liczby urodzeń w danym kraju.
 • Dobrze znana chińska polityka jednego dziecka zabrania parom posiadania większej liczby dzieci niż ustalona liczba. Ten spór wspiera pogląd, że takie ograniczenie doprowadziłoby do mniejszego zużycia zasobów i zmniejszenia przeludnienia.
 • Co więcej, różne rządy i kraje opracowały różne plany i polityki w celu powstrzymania wzrostu populacji.
 • B) Pierwiastki biotyczne i wewnętrzne

  Czynniki biotyczne i wewnętrzne to:
 • Wiek dojrzałości reprodukcyjnej
 • Liczba potomstwa, które powstaje w wyniku zdarzenia reprodukcyjnego
 • W ciągu życia jest wiele wydarzeń związanych z reprodukcją.
 • Te trzy czynniki można połączyć, aby stworzyć płodność.

  C) Czynniki środowiskowe

 • Czynniki odporności na środowisko
 • Zdolność handlowa
 • D) Emancypacja/wyzwolenie kobiet

 • Rosnąca emancypacja/wyzwolenie/wolność kobiet zwiększyła ich dostęp do edukacji, pracy i innych zajęć na świeżym powietrzu, co ostatecznie prowadzi do opóźnień w rodzeniu dzieci.
 • Prowadzi to również do mniejszej liczby dzieci poczętych na kobietę.
 • E) Urbanizacja

 • Urbanizacja wiąże się z wyższymi wskaźnikami urodzeń, ale niższymi zgonami.
 • Ludzie mają większy dostęp do obiektów miejskich i częściej korzystają z nich, co może zwiększyć ich przyrost naturalny. Z kolei umieralność niemowląt i noworodków spada.
 • Jednak urbanizacja może prowadzić do spadku liczby urodzeń z powodu wyższego wykształcenia i większego wykorzystania planowania rodziny.
 • F) Zmiany w rolnictwie

 • Postępy w rolnictwie zwiększyły produkcję żywności.
 • Śmiertelność z powodu głodu została zmniejszona dzięki zwiększonej produkcji żywności.
 • Ludzie mogą również zapewnić swoim dzieciom wystarczającą ilość pożywienia.
 • G) Edukacja

 • Edukacja jest ważnym czynnikiem wzrostu populacji.
 • Wzrost wykształcenia skutkuje zwiększonym wykorzystaniem urządzeń do planowania rodziny, lepszym planowaniem zasobów i niższym wskaźnikiem urodzeń.
 • Edukacja pomaga ludziom uświadomić sobie podstawy PRANIA (woda, warunki sanitarne i higiena), a tym samym zapobiega rozwojowi prostych i możliwych do uniknięcia chorób, takich jak cholera, dur brzuszny i inne.
 • Czynniki wpływające na płodność

  1. Czynniki biologiczne

 • Miesiąc, płeć i wiek
 • 2. Czynniki fizjologiczne

 • Bezpłodność — faza wzorca rozrodczego kobiety, która jest nieopłacalna lub bezpłodna.
 • 3. Czynniki społeczne

 • Religia
 • System kastowy
 • Grupy rasowe
 • Zwyczaje
 • Systemy rodzinne
 • Edukacja
 • Status kobiet
 • 4. Czynniki ekonomiczne

 • Urbanizacja
 • Zawód
 • Warunki ekonomiczne
 • Planowanie dla rodziny
 • Czynniki wpływające na śmiertelność

  1. Leki zapobiegające chorobom

 • Kraje rozwijające się odniosły korzyści z międzynarodowej współpracy i wsparcia krajów rozwiniętych w zakresie importu leków.
 • W ten sposób przepis pomógł zwalczyć niektóre choroby, takie jak ospa, polio i gruźlica. do znacznego poziomu.
 • 2. Programy zdrowia publicznego

 • WHO zapewniła pomoc krajom rozwijającym się w uruchomieniu wielu programów zdrowia publicznego, takich jak kampanie bezpłatnych szczepień, ochrona środowiska i programy kontroli tytoniu.
 • Podobne ustalenia zostały poczynione przez rząd w zakresie kontroli zanieczyszczeń. Z kolei choroby układu oddechowego odnotowały spadek liczby zgonów.
 • 3. Placówki opieki zdrowotnej

 • Zakażone choroby mogą być zwalczane przez różne placówki medyczne i służby zdrowia.
 • Błyskawiczna faza prywatyzacji i redukcji w szpitalach rządowych zaowocowała lepszą placówką medyczną, która pomogła zmniejszyć śmiertelność.
 • 4. Edukacja rośnie

 • Edukacja na temat zdrowego stylu życia i dobrego odżywiania pomogła obniżyć wskaźnik zgonów.
 • 5. Status kobiet

 • W większości krajów rozwijających się umiejętność czytania i pisania doprowadziła do wzmocnienia pozycji kobiet. Kobiety rozumieją teraz znaczenie i korzyści związane z warunkami sanitarnymi i higieną. Zmniejsza się również śmiertelność niemowląt.
 • 6. Zaopatrzenie w żywność

 • Wzrost podaży żywności w głównych krajach krajów rozwijających się oraz import zboża z krajów rozwiniętych. Doprowadziło to do zmniejszenia liczby zgonów z powodu głodu.
 • 7. Oczekiwana długość życia

 • Rozwój gospodarczy to proces m.in. rozwoju gospodarczego to wzrost dochodów na mieszkańca i poprawa stanu zdrowia. W krajach rozwijających się udało się zwiększyć średnią długość życia ludzi w porównaniu z poprzednimi latami. To w konsekwencji zmniejsza śmiertelność.
 • Czynniki wpływające na migrację

  1. Elementy społeczno-polityczne

 • Wojna może wystąpić z wielu powodów, takich jak spory polityczne lub kłótnie. W rezultacie jest to największy czynnik wpływający na migrację.
 • Przykład: W Syrii ludzie przenosili się z jednego kraju do drugiego w poszukiwaniu bezpieczeństwa i dostępu do opieki zdrowotnej.
 • 2. Czynniki ekonomiczne

 • Czynniki ekonomiczne obejmują sytuację bezrobocia i drenaż mózgów, a także fazę upadku przedsiębiorstw.
 • Ponadto zarobki są wyższe i istnieją lepsze możliwości pracy. Skutkiem może być migracja wykwalifikowanych pracowników/intelektualistów z obszarów/krajów rozwijających się.
 • Te czynniki są również odpowiedzialne za migrację.
 • 3. Czynniki ekologiczne

 • Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu poinformował, że zmiany klimatu będą miały istotny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe do połowy stulecia.
 • Możliwa jest możliwość migracji ze wsi do miast lub zwiększona emigracja międzynarodowa na obszarach, które nie są w stanie utrzymać rolnictwa.
 • Bezpieczeństwo wodne to kolejny czynnik, który może powodować poważną niepewność żywnościową. Rosnący brak bezpieczeństwa wodnego w różnych regionach globu może mieć wpływ na międzynarodową migrację.
 • Osoby cierpiące z powodu niekorzystnych warunków środowiskowych mogą wybrać migrację do lepszego środowiska w innym kraju.
 • Parmis Kazemi
  Autor artykułu
  Parmis Kazemi
  Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.
  Kalkulator Wzrostu Populacji Polski
  Opublikowany: Tue Mar 08 2022
  W kategorii Kalkulatory statystyczne
  Dodaj Kalkulator Wzrostu Populacji do własnej witryny

  Inne kalkulatory statystyczne

  Kalkulator Procentu Wygranej

  To bezpłatne narzędzie online, które pomoże Ci obliczyć Twoje szanse na wygraną.

  Kalkulator-stopy Bezrobocia

  Ten kalkulator bezrobocia pozwala szybko obliczyć procent bezrobocia w danym kraju.

  Kalkulator Prawdopodobieństwa Rzutu Monetą

  Użyj tego bezpłatnego narzędzia, aby obliczyć szanse na rzut monetą.

  Kalkulator Kursów Bukmacherskich

  Jest to narzędzie online, które obliczy Twoje szanse na wygranie zakładu.

  Kalkulator Podwójnej Szansy

  TODO

  Kalkulator Szans Na Wygraną W Loterii: Oblicz Swoje Szanse Na Wygraną

  Skorzystaj z kalkulatora szans na wygraną w loterii, aby zobaczyć, jakie masz szanse na wygraną w loterii. Darmowy do użytku przez graczy loterii na całym świecie.

  Kalkulator Handicapu Azjatyckiego

  TODO

  Kalkulator Strzelców Bramek W Dowolnym Momencie

  TODO