Στατιστικές Αριθμομηχανές

Αριθμομηχανή Αύξησης Πληθυσμού

Ο υπολογιστής αύξησης του πληθυσμού θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τον τρέχοντα πληθυσμό, τον αριθμό των ετών, καθώς και τον ρυθμό ανάπτυξης. Αφού εισαγάγετε τον αριθμό των ετών, η αριθμομηχανή θα εμφανίσει τον νέο πληθυσμό.

Υπολογιστής αύξησης πληθυσμού

φτιαγμένο με ❤️ από

Πίνακας περιεχομένων

Ποιος είναι ο ορισμός της αύξησης του πληθυσμού;
Ποιος είναι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού;
Τι είδους ανάπτυξη βλέπει ο πληθυσμός;
Βασικά σημεία σχετικά με τον πληθυσμό
Ποιοι σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν την αύξηση του πληθυσμού;

Ποιος είναι ο ορισμός της αύξησης του πληθυσμού;

Η αύξηση του πληθυσμού είναι ο αυξανόμενος πληθυσμός ως αποτέλεσμα της αναπαραγωγής.

Ποιος είναι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού;

Το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού είναι ο ρυθμός με τον οποίο ένας πληθυσμός αυξάνεται κάθε χρόνο ή κατά τη διάρκεια της περιόδου που μελετάται.

Τι είδους ανάπτυξη βλέπει ο πληθυσμός;

Ενώ η πληθυσμιακή αύξηση τείνει να είναι εκθετική, κάθε τόσο όλοι οι πληθυσμοί θα φτάσουν σε ένα επίπεδο ανατροπής όπου δεν μπορούν να διατηρήσουν τον ρυθμό ανάπτυξής τους εξαιτίας πολλών παραγόντων, όπως η προσφορά τροφίμων και η υγεία.

Βασικά σημεία σχετικά με τον πληθυσμό

 • Ο πληθυσμός αναφέρεται σε μια ομάδα ατόμων του ίδιου είδους ή κοινωνίας που ζουν στην ίδια κατοικία ή περιβάλλον.
 • Ο πληθυσμός μπορεί να οριστεί ως μια ομάδα ατόμων ή μια συλλογή ανθρώπων.
 • Οι διακυμάνσεις του ποσοστού γεννήσεων και του ποσοστού θνησιμότητας μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή ή αύξηση και μείωση του πληθυσμού.
 • Η αύξηση του πληθυσμού αναφέρεται απλώς στην αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού.
 • Η δημογραφική ανάπτυξη αναφέρεται στην αλλαγή/αύξηση ενός πληθυσμού που είναι μεγαλύτερη από το χρόνο.
 • Η αύξηση του πληθυσμού ορίζεται ως η μεταβολή του αριθμού και των ειδών των ατόμων σε έναν πληθυσμό. Μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας "χρόνο ανά μονάδα" για τη μέτρηση.
 • Η αύξηση του πληθυσμού μπορεί να εκφραστεί τόσο σε σχετικούς όσο και σε απόλυτους όρους.
 • Ποιοι σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν την αύξηση του πληθυσμού;

  Η αύξηση του πληθυσμού βασίζεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: γέννηση, θάνατος, μετανάστευση και μετανάστευση.
  Ρυθμός αύξησης πληθυσμού= (ποσοστό γεννήσεων + μετανάστευση) - (ποσοστό θανάτου + μετανάστευση)

  1. Ποσοστό γεννήσεων

 • Ο πληθυσμός λογικά θα αυξηθεί εάν υπάρχουν περισσότερες γεννήσεις από τους θανάτους ή εάν το ποσοστό θανάτου είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό γεννήσεων.
 • Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ακατέργαστου ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας είναι
 • Ακατέργαστο ποσοστό θανάτου (CBR), = Αριθμός γεννήσεων μέσα σε ένα έτος/Συνολικός πληθυσμός μέσου έτους x 1000

  2. Ποσοστό θνησιμότητας/Ποσοστό θανάτου

 • Το ποσοστό θνησιμότητας ή θνησιμότητας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση του πληθυσμού.
 • Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται, αυξάνεται και το ποσοστό θνησιμότητας. Η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα για ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, καθώς και οι πρακτικές καθημερινής ζωής, είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό θνησιμότητας.
 • Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ακατέργαστης αναλογίας θανάτου είναι
 • Ακατέργαστο ποσοστό θανάτου (CDR), = ( Αριθμοί θανάτων σε ένα έτος/Συνολικός πληθυσμός μέσης χρονιάς) x 1.000

  3. Μετανάστευση και Μετανάστευση

 • Η μετανάστευση είναι όταν οι άνθρωποι μετακινούνται από ένα μέρος/χώρα σε μια άλλη.
 • Η μετανάστευση και η μετανάστευση είναι δύο διαφορετικοί τύποι μετανάστευσης.
 • Μετανάστευση (μετακίνηση προς τον τόπο/χώρα): Πρόκειται για τη μετακίνηση και την ένταξη ανθρώπων από άλλα μέρη του κόσμου.
 • Μετανάστευση (Φεύγοντας από έναν τόπο/χώρα) είναι η μετακίνηση και ο αποκλεισμός ατόμων από έναν πληθυσμό.
 • Το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας επηρεάζεται από τη Μετανάστευση και τη Μετανάστευση.
 • Η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.
 • Ο πληθυσμός ενός έθνους μειώνεται αργά μετά τη μετανάστευση ενός ατόμου.
 • Ονομάζεται «μετανάστευση» όταν κάποιος ταξιδεύει σε άλλη χώρα.
 • Υπάρχουν δύο όψεις στη μετανάστευση.
 • Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προσελκύουν ανθρώπους σε μια συγκεκριμένη χώρα/τόπο. Ένα παράδειγμα παράγοντα έλξης είναι οι καλύτερες ευκαιρίες εργασίας, η καλύτερη κοινωνική ασφάλιση, οι καλύτερες ιατρικές εγκαταστάσεις και τα βελτιωμένα εκπαιδευτικά συστήματα.
 • Οι άνθρωποι συχνά εγκαταλείπουν τη χώρα/τόπο διαμονής τους λόγω παραγόντων ώθησης. Μπορείτε να σκεφτείτε διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να αναγκάσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα ή τον τόπο: έλλειψη κοινωνικής αρμονίας και ειρήνης. αυξημένη σύγκρουση? φτωχά εκπαιδευτικά συστήματα· φτωχές ευκαιρίες απασχόλησης· ανεπαρκείς πόρους.
 • Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση του πληθυσμού

  Α) Κυβερνητικά Σχέδια/Πολιτικές

 • Τα σχέδια και οι πολιτικές της κυβέρνησης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση του πληθυσμού.
 • Μερικοί άνθρωποι στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των διοικητών και των νομοθετών, συμφωνούν ότι ορισμένες χώρες πρέπει να έχουν ένα όριο στο ποσοστό γεννήσεων της χώρας.
 • Η γνωστή πολιτική της Κίνας για το ένα παιδί απαγόρευε στα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά από τον καθορισμένο αριθμό. Αυτή η διαφωνία υποστηρίζει την ιδέα ότι ένας τέτοιος περιορισμός θα οδηγούσε σε λιγότερη χρήση πόρων και θα μείωνε τον υπερπληθυσμό.
 • Επιπλέον, διαφορετικές κυβερνήσεις και χώρες έχουν αναπτύξει διαφορετικά σχέδια και πολιτικές προκειμένου να σταματήσουν την αύξηση του πληθυσμού.
 • Β) Βιοτικά και εγγενή στοιχεία

  Οι βιοτικοί και εγγενείς παράγοντες είναι:
 • Ηλικία αναπαραγωγικής ωριμότητας
 • Αριθμός απογόνων που παράγονται από αναπαραγωγικό γεγονός
 • Υπάρχουν πολλά αναπαραγωγικά συμβάντα κατά τη διάρκεια της ζωής.
 • Αυτοί οι τρεις παράγοντες μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν γονιμότητα.

  Γ) Περιβαλλοντικοί παράγοντες

 • Παράγοντες περιβαλλοντικής αντίστασης
 • Εμπορική ικανότητα
 • Δ) Χειραφέτηση/απελευθέρωση της γυναίκας

 • Η αυξανόμενη χειραφέτηση/απελευθέρωση/ελευθερία των γυναικών έχει αυξήσει την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την εργασία και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες, οδηγώντας τελικά σε καθυστέρηση της τεκνοποίησης.
 • Οδηγεί επίσης στη σύλληψη λιγότερων παιδιών ανά γυναίκα.
 • Ε) Αστικοποίηση

 • Η αστικοποίηση συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων, αλλά χαμηλότερους θανάτους.
 • Οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη χρήση αστικών εγκαταστάσεων που μπορούν να αυξήσουν τον ρυθμό γεννήσεώς τους. Με τη σειρά τους, η βρεφική θνησιμότητα και η νεογνική θνησιμότητα μειώνονται.
 • Ωστόσο, η αστικοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών γεννήσεων λόγω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της μεγαλύτερης χρήσης του οικογενειακού προγραμματισμού.
 • Στ) Αγροτικές αλλαγές

 • Η πρόοδος της γεωργίας έχει αυξήσει την παραγωγή τροφίμων.
 • Το ποσοστό θανάτων από την πείνα έχει μειωθεί από την αυξημένη παραγωγή τροφίμων.
 • Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους έχουν αρκετό φαγητό.
 • Ζ) Εκπαίδευση

 • Η εκπαίδευση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αύξηση του πληθυσμού.
 • Η αύξηση της εκπαίδευσης οδηγεί σε αυξημένη χρήση συσκευών οικογενειακού προγραμματισμού, καλύτερο προγραμματισμό πόρων και χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων.
 • Η εκπαίδευση βοηθά τους ανθρώπους να γνωρίζουν τα βασικά του WASH (Νερό, Αποχέτευση και Υγιεινή) και έτσι τους εμποδίζει να αναπτύξουν απλές και προλαμβανόμενες ασθένειες όπως η χολέρα, ο τύφος και άλλες.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα

  1. Βιολογικοί Παράγοντες

 • Μέτρηση, φύλο και ηλικία
 • 2. Φυσιολογικοί παράγοντες

 • Στειρότητα - Μια φάση στο αναπαραγωγικό μοτίβο μιας γυναίκας που είναι μη βιώσιμη ή στείρα.
 • 3. Κοινωνικοί παράγοντες

 • Θρησκεία
 • Σύστημα κάστας
 • Φυλετικές ομάδες
 • ΗΘΗ και εθιμα
 • Οικογενειακά συστήματα
 • Εκπαίδευση
 • Κατάσταση των γυναικών
 • 4. Οικονομικοί παράγοντες

 • Αστικοποίηση
 • Κατοχή
 • Οικονομικές συνθήκες
 • Προγραμματισμός για την οικογένεια
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη Θνησιμότητα

  1. Φάρμακα για την πρόληψη ασθενειών

 • Οι αναπτυξιακές χώρες έχουν επωφεληθεί από τη διεθνή συνεργασία και υποστήριξη των ανεπτυγμένων χωρών για την εισαγωγή φαρμάκων.
 • Έτσι, η διάταξη βοήθησε στην εξάλειψη ορισμένων ασθενειών όπως η ευλογιά, η πολιομυελίτιδα και η φυματίωση. σε ουσιαστικό επίπεδο.
 • 2. Προγράμματα Δημόσιας Υγείας

 • Ο ΠΟΥ έχει παράσχει βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες για την έναρξη πολλών προγραμμάτων δημόσιας υγείας, όπως εκστρατείες δωρεάν εμβολιασμού, προστασία του περιβάλλοντος και προγράμματα ελέγχου του καπνού.
 • Παρόμοιες ρυθμίσεις έχουν γίνει από την κυβέρνηση σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης. Με τη σειρά τους, τα αναπνευστικά νοσήματα έχουν δει μείωση των θανάτων.
 • 3. Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

 • Οι μολυσμένες ασθένειες μπορούν να καταπολεμηθούν από διάφορα ιδρύματα ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης.
 • Μια μετέωρη φάση ιδιωτικοποίησης και μείωσης των κρατικών νοσοκομείων είχε ως αποτέλεσμα καλύτερες ιατρικές εγκαταστάσεις που συνέβαλαν στη μείωση του ποσοστού θανάτων.
 • 4. Η εκπαίδευση βρίσκεται σε άνοδο

 • Η εκπαίδευση σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής και την καλή διατροφή βοήθησε στη μείωση του ποσοστού θανάτου.
 • 5. Κατάσταση Γυναικών

 • Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ο αλφαβητισμός έχει οδηγήσει στην ενδυνάμωση των γυναικών. Οι γυναίκες πλέον κατανοούν τη σημασία και τα οφέλη της υγιεινής και της υγιεινής. Μειώνεται επίσης το ποσοστό της βρεφικής θνησιμότητας.
 • 6. Προμήθεια τροφίμων

 • Αύξηση της προσφοράς τροφίμων στις κύριες χώρες των αναπτυσσόμενων χωρών και εισαγωγές σιτηρών από ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των θανάτων από λιμούς.
 • 7. Προσδόκιμο ζωής

 • Η οικονομική ανάπτυξη είναι η διαδικασία, δηλαδή η οικονομική ανάπτυξη είναι η αύξηση των κατά κεφαλήν εισοδημάτων και οι βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγείας. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, μπόρεσε να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό κατά συνέπεια μειώνει το ποσοστό θνησιμότητας.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη Μετανάστευση

  1. Κοινωνικοπολιτικά στοιχεία

 • Ο πόλεμος μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους, όπως πολιτικές διαμάχες ή διαφωνίες. Ως αποτέλεσμα, είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που επηρεάζει τη μετανάστευση.
 • Παράδειγμα: Στη Συρία οι άνθρωποι μετακόμισαν από τη μια χώρα στην άλλη αναζητώντας ασφάλεια και πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
 • 2. Οικονομικοί παράγοντες

 • Οι οικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την κατάσταση της ανεργίας και τη διαρροή εγκεφάλων καθώς και τη φάση παρακμής των επιχειρήσεων.
 • Επιπλέον, οι μισθοί είναι υψηλότεροι και υπάρχουν καλύτερες επιλογές εργασίας. Η μετανάστευση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού/διανοουμένων από αναπτυσσόμενες περιοχές/χώρες μπορεί να είναι αποτέλεσμα.
 • Αυτοί οι παράγοντες είναι επίσης υπεύθυνοι για τη μετανάστευση.
 • 3. Οικολογικοί παράγοντες

 • Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια μέχρι τα μέσα του αιώνα.
 • Είναι δυνατή η πιθανότητα μετανάστευσης από την ύπαιθρο προς την πόλη ή η αυξημένη διεθνής μετανάστευση σε περιοχές που δεν μπορούν να συντηρήσουν τη γεωργία.
 • Η ασφάλεια του νερού είναι ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια. Η αυξανόμενη υδάτινη ανασφάλεια σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μπορεί να έχει αντίκτυπο στη διεθνή μετανάστευση.
 • Τα άτομα που υποφέρουν από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επιλέξουν να μεταναστεύσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον σε άλλη χώρα.
 • Parmis Kazemi
  Συντάκτης άρθρου
  Parmis Kazemi
  Ο Parmis είναι ένας δημιουργός περιεχομένου που έχει πάθος να γράφει και να δημιουργεί νέα πράγματα. Επίσης, ενδιαφέρεται πολύ για την τεχνολογία και απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα.
  Αριθμομηχανή Αύξησης Πληθυσμού ελληνικά
  Που δημοσιεύθηκε: Tue Mar 08 2022
  Στην κατηγορία Στατιστικές αριθμομηχανές
  Προσθέστε το Αριθμομηχανή Αύξησης Πληθυσμού στον δικό σας ιστότοπο

  Άλλοι στατιστικοί υπολογιστές

  Αριθμομηχανή Ποσοστού Νίκης

  Αυτό είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τις πιθανότητές σας να κερδίσετε.

  Ανεργία-ποσοστό-υπολογιστής

  Αυτός ο υπολογιστής ανεργίας σάς επιτρέπει να υπολογίζετε γρήγορα το ποσοστό ανεργίας σε μια συγκεκριμένη χώρα.

  Coinflip Αριθμομηχανή Πιθανότητας

  Χρησιμοποιήστε αυτό το δωρεάν εργαλείο για να υπολογίσετε τις πιθανότητες αναστροφής νομίσματος.

  Αριθμομηχανή Αποδόσεων Στοιχήματος

  Αυτό είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα υπολογίσει τις πιθανότητες να κερδίσετε ένα στοίχημα.

  Αριθμομηχανή Διπλής Ευκαιρίας

  TODO

  Υπολογιστής Αποδόσεων Τζάκποτ Λοταρίας: Υπολογίστε Τις Πιθανότητές Σας Να Κερδίσετε

  Χρησιμοποιήστε τον Υπολογιστή Αποδόσεων Λοταρίας Τζάκποτ για να δείτε ποιες είναι οι πιθανότητές σας να κερδίσετε τη λαχειοφόρο αγορά. Δωρεάν για χρήση από παίκτες λοταρίας σε όλο τον κόσμο.

  Ασιατική Αριθμομηχανή Αναπηρίας

  TODO

  Αριθμομηχανή Σκόρερ Οποτεδήποτε

  TODO