Statistiska Räknare

Kalkylator För Befolkningstillväxt

Befolkningstillväxtkalkylatorn kommer att be dig ange den aktuella befolkningen, antalet år samt tillväxttakten. När du har angett antalet år kommer kalkylatorn att visa den nya befolkningen.

Befolkningstillväxtkalkylator

gjord med ❤️ av

Innehållsförteckning

Vad är definitionen av befolkningstillväxt?
Hur stor är befolkningstillväxten?
Vilken typ av tillväxt ser befolkningen?
Nyckelpunkter angående befolkning
Vilka viktiga faktorer påverkar befolkningstillväxten?

Vad är definitionen av befolkningstillväxt?

Befolkningstillväxt är den växande befolkningen till följd av reproduktion.

Hur stor är befolkningstillväxten?

En befolkningstillväxtprocent är en takt med vilken en befolkning ökar varje år eller under den tidsperiod som studeras.

Vilken typ av tillväxt ser befolkningen?

Medan befolkningstillväxten tenderar att vara exponentiell, kommer alla befolkningar då och då att nå en tippningsnivå där de inte kan upprätthålla sin tillväxttakt på grund av många faktorer, såsom matförsörjning och hälsa.

Nyckelpunkter angående befolkning

 • En population avser en grupp individer av samma art eller samhälle som lever i samma bosättning eller miljö.
 • Populationen kan definieras som en grupp individer eller en samling människor.
 • Svängningar i födelsetal och dödlighet kan leda till att en befolkning förändras eller ökar och minskar.
 • En ökning av befolkningen hänvisar helt enkelt till en ökning av befolkningens storlek.
 • Demografisk tillväxt avser förändringen/ökningen av en befolkning som är större än tiden.
 • Populationstillväxt definieras som en förändring av antalet och arterna av individer inom en population. Det kan mätas med hjälp av "per-enhetstid" för att mäta.
 • Befolkningstillväxten kan uttryckas både i relativa och absoluta termer.
 • Vilka viktiga faktorer påverkar befolkningstillväxten?

  Befolkningstillväxten bygger på fyra grundläggande faktorer: födelse, död, invandring och migration.
  Befolkningstillväxthastighet = (födelsetal + immigration) - (dödsfrekvens + emigration)

  1. Födelsetal

 • Befolkningen kommer logiskt att öka om det är fler födslar än det finns dödsfall eller om dödstalen är lägre eller högre i förhållande till födelsetalen.
 • Formeln som används för att beräkna den råa spädbarnsdödligheten är
 • Rådödsfrekvens (CBR), = antal födslar inom ett år/total mittårsbefolkning x 1000

  2. Dödlighet/dödlighet

 • Dödligheten eller dödligheten är en av de viktigaste faktorerna som påverkar befolkningens tillväxt.
 • I takt med att befolkningen ökar ökar också dödstalen. Tillgängligheten och överkomligheten för hälso- och sjukvård av hög kvalitet, såväl som vardagsliv, är de viktigaste faktorerna som påverkar dödligheten.
 • Formeln som används för att beräkna Crude Death Ratio är
 • Rådödsfrekvens (CDR), = ( Antal dödsfall under ett år/Total medelårsbefolkning) x 1 000

  3. Immigration och Emigration

 • Migration är när människor flyttar från en plats/land till en annan.
 • Emigration och invandring är två olika typer av migration.
 • Immigration (flyttar till platsen/landet): Detta är förflyttning och integration av människor från andra delar av världen.
 • Emigration (avresa från en plats/land) är förflyttning och uteslutning av individer från en befolkning.
 • Storleken på landets befolkning påverkas av Immigration och Emigration.
 • Emigration är ett resultat av många faktorer.
 • En nations befolkning minskar långsamt efter att en individ emigrerat.
 • Det kallas "immigration" när någon reser till ett annat land.
 • Det finns två sidor av migration.
 • Det finns många faktorer som lockar människor till ett visst land/plats. Ett exempel på en pull-faktor är bättre jobbmöjligheter, bättre social trygghet, bättre sjukvårdsinrättningar och förbättrade utbildningssystem.
 • Människor lämnar ofta sitt land/hemort på grund av push-faktorer. Du kan tänka på flera faktorer som kan få människor att lämna landet eller platsen: brist på social harmoni och fred; ökad konflikt; dåliga utbildningssystem; dåliga arbetsmöjligheter; otillräckliga resurser.
 • Andra faktorer som påverkar befolkningstillväxten

  A) Regeringens planer/policyer

 • Regeringens planer och politik har stor inverkan på befolkningstillväxten.
 • Vissa människor i världen, inklusive administratörer och lagstiftare, håller med om att vissa länder måste ha en gräns för landets födelsetal.
 • Kinas välkända ettbarnspolicy förbjöd par att få fler barn än det fastställda antalet. Denna tvist stöder tanken att en sådan begränsning skulle leda till mindre resursanvändning och minska överbefolkningen.
 • Dessutom har olika regeringar och länder utvecklat olika planer och politik för att stoppa befolkningstillväxten.
 • B) Biotiska och inneboende element

  De biotiska och inneboende faktorerna är:
 • Ålder för reproduktiv mognad
 • Antal avkommor som produceras av en reproduktiv händelse
 • Det finns många reproduktiva händelser under en livstid.
 • Dessa tre faktorer kan kombineras för att skapa fruktsamhet.

  C) Miljöfaktorer

 • Miljöresistensfaktorer
 • Handelskapacitet
 • D) Frigörelse/frigörelse av kvinnor

 • Ökad frigörelse/frigörelse/frihet för kvinnor har ökat deras tillgång till utbildning, arbete och andra utomhusaktiviteter, vilket i slutändan har lett till försenat barnafödande.
 • Det leder också till att det blir färre barn per kvinna.
 • E) Urbanisering

 • Urbanisering är förknippad med högre födelsetal, men lägre dödsfall.
 • Människor har större tillgång till och mer användning av stadsanläggningar som kan öka deras födelsetal. I sin tur minskar spädbarnsdödligheten och neonataldödligheten.
 • Urbaniseringen kan dock leda till en minskning av födelsetalen på grund av högre utbildning och ökad användning av familjeplanering.
 • F) Jordbruksförändringar

 • Jordbrukets framsteg har ökat produktionen av livsmedel.
 • Dödligheten i svält har minskat genom den ökade produktionen av livsmedel.
 • Människor kan också se till att deras barn har tillräckligt med mat.
 • G) Utbildning

 • Utbildning är en viktig faktor för befolkningstillväxten.
 • En ökad utbildning resulterar i ökad användning av familjeplaneringsanordningar, bättre planering av resurser och lägre födelsetal.
 • Utbildning hjälper människor att vara medvetna om grunderna i WASH (vatten, sanitet och hygien), och förhindrar på så sätt dem från att utveckla enkla och förebyggbara sjukdomar som kolera, tyfus och andra.
 • Faktorer som påverkar fertiliteten

  1. Biologiska faktorer

 • Mensuration, kön och ålder
 • 2. Fysiologiska faktorer

 • Sterilitet - En fas i en kvinnas reproduktionsmönster som är olämplig eller steril.
 • 3. Sociala faktorer

 • Religion
 • Kastsystem
 • Rasgrupper
 • Tull
 • Familjesystem
 • Utbildning
 • Kvinnors status
 • 4. Ekonomiska faktorer

 • Urbanisering
 • Ockupation
 • Ekonomiska förhållanden
 • Planerar för familjen
 • Faktorer som påverkar dödligheten

  1. Medicinering för att förebygga sjukdomar

 • Utvecklingsländer har gynnats av utvecklade länders internationella samarbete och stöd för import av läkemedel.
 • Bestämmelsen har således bidragit till att utrota vissa sjukdomar som smittkoppor, polio och tuberkulos. till en betydande nivå.
 • 2. Folkhälsoprogram

 • WHO har gett stöd till utvecklingsländer med att lansera många folkhälsoprogram, såsom gratis vaccinationskampanjer, miljövård och program för tobakskontroll.
 • Liknande arrangemang har vidtagits av regeringen när det gäller föroreningskontroll. I sin tur har luftvägssjukdomar sett en minskning av dödsfallen.
 • 3. Sjukvårdsinrättningar

 • Infekterade sjukdomar kan bekämpas av olika medicinska och hälsovårdsinstitutioner.
 • En meteorisk fas av privatisering och minskning av statliga sjukhus har resulterat i bättre medicinska faciliteter som har bidragit till att minska dödstalen.
 • 4. Utbildning är på frammarsch

 • Utbildning om hälsosam livsstil och att äta bra har bidragit till att sänka dödsfrekvensen.
 • 5. Kvinnors status

 • I de flesta utvecklingsländer har läskunnighet lett till att kvinnor har fått makt. Kvinnor förstår nu vikten och fördelarna med sanitet och hygien. Spädbarnsdödligheten minskar också.
 • 6. Matförsörjning

 • En ökning av livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländernas vanliga länder och import av spannmål från utvecklade länder. Detta har resulterat i en minskning av dödsfallen till följd av hungersnöd.
 • 7. Förväntad livslängd

 • Ekonomisk utveckling är processen för dvs. ekonomisk utveckling är ökningen av inkomster per capita och förbättrade hälsofaciliteter. I utvecklingsländer har det kunnat öka den förväntade livslängden för människor jämfört med tidigare år. Detta minskar följaktligen dödligheten.
 • Faktorer som påverkar migration

  1. Sociopolitiska inslag

 • Krig kan uppstå av många anledningar, såsom politiska dispyter eller argument. Som ett resultat är det den största faktorn som påverkar migrationen.
 • Exempel: I Syrien flyttade människor från ett land till ett annat på jakt efter säkerhet och tillgång till sjukvård.
 • 2. Ekonomiska faktorer

 • Ekonomiska faktorer inkluderar arbetslöshetssituationen och kompetensflykt samt företagens nedgångsfas.
 • Dessutom är lönerna högre och det finns bättre jobbalternativ. Migrationen av kvalificerad arbetskraft/intellektuella från utvecklingsområden/länder kan bli ett resultat.
 • Dessa faktorer är också ansvariga för migration.
 • 3. Ekologiska faktorer

 • Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar rapporterade att klimatförändringarna skulle ha en viktig inverkan på livsmedelsförsörjningen i mitten av seklet.
 • Möjligheten till migration från landsbygd till stad, eller ökad internationell emigration i områden som inte kan upprätthålla jordbruket är möjlig.
 • Vattentrygghet är en annan faktor som kan orsaka allvarlig livsmedelsosäkerhet. Den växande vattenotryggheten i olika regioner i världen kan ha en inverkan på internationell migration.
 • Individer som lider av ogynnsamma miljöförhållanden kan välja att migrera till en bättre miljö i ett annat land.
 • Parmis Kazemi
  Artikelförfattare
  Parmis Kazemi
  Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
  Kalkylator För Befolkningstillväxt Svenska
  Publicerad: Tue Mar 08 2022
  I kategori Statistiska räknare
  Lägg till Kalkylator För Befolkningstillväxt på din egen webbplats

  Andra statistiska räknare

  Vinnande Procenträknare

  Detta är ett gratis onlineverktyg som hjälper dig att beräkna dina chanser att vinna.

  Arbetslöshetsräknare

  Denna arbetslöshetsberäknare låter dig snabbt beräkna arbetslöshetsprocenten i ett visst land.

  Coinflip Sannolikhetsräknare

  Använd det här gratisverktyget för att räkna ut oddsen för ett myntvänd.

  Betting Odds Kalkylator

  Detta är ett onlineverktyg som beräknar dina odds att vinna ett spel.

  Dubbelchans Kalkylator

  TODO

  Lotteri Jackpot Odds Calculator: Beräkna Dina Chanser Att Vinna

  Använd lotterijackpottoddskalkylatorn för att se vad dina odds är att vinna på lotteriet. Gratis för användning av lotterispelare runt om i världen.

  Asiatisk Handikappräknare

  TODO

  Målskytt När Som Helst Kalkylator

  TODO