Máy tính thống kê

Thống kê là một ngành học tập trung vào việc thu thập, tổ chức và trình bày dữ liệu. Lấy mẫu đại diện được tiến hành để đảm bảo rằng các kết luận rút ra từ mẫu có thể được áp dụng cho toàn bộ dân số. Thử nghiệm liên quan đến việc thực hiện nhiều phép đo của một hệ thống. Một nghiên cứu quan sát không được thực hiện để thao tác thực nghiệm. Chúng tôi đã sắp xếp một bộ sưu tập những người trợ giúp thống kê cho bạn!