Математически Калкулатори

Калкулатор На Обема На Цилиндъра

Това е онлайн инструмент, който ще изчисли обема на цилиндъра.

Калкулатор на квадратурата

Изберете формата:
направено с ❤️ от

Съдържание

Обемът на цилиндъра
Обем на цилиндъра
Какъв е обемът на цилиндъра?
Обемът на десния кръгов цилиндър
Обемът на наклонен цилиндър
Обемът на елиптичен цилиндър
Обемът на десен кръгъл кух цилиндър
Таблица за преобразуване и единици за обем

Обемът на цилиндъра

Цилиндърът е твърдо тяло, което се състои от две равни кръгови области в успоредни равнини. Той също така съдържа техните вътрешности, както и всички линейни сегменти, успоредни на сегмента, съдържащ центъра на всеки кръг и неговите крайни точки в кръговата област.

Обем на цилиндъра

Обемът на цилиндричен е неговият капацитет. Това определя колко материал може да побере. Конкретен обем на цилиндрична формула се използва в геометрията, за да се определи колко течност или твърдо вещество може да бъде потопено в нея. Цилиндърът е триизмерна форма, която има две еднакви успоредни основи. Има много видове цилиндри. Това са:
 • Десен кръгъл цилиндър: Десен цилиндър с окръжности като основи и всеки линейни сегмент, представляващ част от страничната повърхност на кривата, е перпендикулярен на основите.
 • Наклонен цилиндър Цилиндър, при който страните са под ъгъл, който не е равен на прав ъгъл.
 • Елиптичен цилиндър Цилиндър с елипси като основа.
 • Десен кръгъл кух цилиндричен: цилиндър, съставен от два десни кръгли кухи цилиндъра, свързани един в друг.
 • Какъв е обемът на цилиндъра?

  Обемът на цилиндъра се отнася до броя кубчета (кубове с единична дължина), които могат да се поберат вътре в него. Това е площта, заета от цилиндричната като всяка триизмерна форма. Кубичните единици се използват за измерване на цилиндрични обеми, като cm^3 и m3.

  Обемът на десния кръгов цилиндър

  Знаем, че основата на десния кръгъл цилиндър е окръжност и че площта на окръжност с радиус r е p*r^2. Обемът (V) на десен кръгъл цилиндричен цилиндър се изчислява по горната формула.
  V = p*r^2*h
  Тук,
  r: Радиусът на основата (окръжността) на цилиндъра
  h: Височината на цилиндъра
  p: се отнася до константа, чиято стойност може да бъде 22/7 или 3,142.
  Обемът на цилиндъра директно зависи от неговата височина, а също и пряко зависи от квадрата на неговия радиус. Това означава, че ако радиусът стане два пъти по-голям от диаметъра на цилиндъра, обемът му ще бъде четири пъти.

  Обемът на наклонен цилиндър

  Формулата за изчисляване на обема на наклонен цилиндър е същата като тази, използвана за изчисляване на обема в десен кръгъл цилиндричен цилиндър. Обемът (V) на наклонен цилиндър, чийто основен радиус и височина са „r“ и чиято височина „h“ е същата като тази на десен кръгъл цилиндър.
  V = p*r^2*h

  Обемът на елиптичен цилиндър

  Известно е, че елипсата има два радиуса. Знаем също, че площта за елипса с радиуси „a” или „b” е p*a*b. Обемът на елипсовиден цилиндричен е,
  V = p*a*b*h
  Тук,
  a, b: Радиусът на основата (елипсата) на цилиндъра
  h: Височината на цилиндъра
  p: Константа, чиято стойност може да бъде 22/7 или 3,142.

  Обемът на десен кръгъл кух цилиндър

  Десен кръгъл кух цилиндър е този, който се състои от два десни кръгли кухи цилиндъра, които са свързани един с друг вътре. Неговият обем може да се изчисли чрез изваждане на обема от външния цилиндър. Обемът (V) на десен кръгъл кух цилиндричен е.
  V = p (R^2 - r^2) * h
  Тук,
  R: Радиусът, при който се среща основата на външния цилиндър
  r: Основният радиус на вътрешния цилиндричен
  h: Височината на цилиндъра
  p: Константа, чиято стойност може да бъде 22/7 или 3,142.

  Таблица за преобразуване и единици за обем

  Това са най-популярните единици за обем:
 • Метрични единици за обем
 • Стандарт САЩ, Великобритания
 • Parmis Kazemi
  Автор на статията
  Parmis Kazemi
  Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.
  Калкулатор На Обема На Цилиндъра български
  Публикувано: Thu Mar 10 2022
  В категория Математически калкулатори
  Добавете Калкулатор На Обема На Цилиндъра към собствения си уебсайт

  Други математически калкулатори

  Вектор Калкулатор За Кръстосани Продукти

  30 60 90 Триъгълник Калкулатор

  Калкулатор На Очакваната Стойност

  Онлайн Научен Калкулатор

  Калкулатор За Стандартно Отклонение

  Процент Калкулатор

  Калкулатор На Дроби

  Преобразувател На Паунда В Чаши: Брашно, Захар, Мляко..

  Калкулатор На Окръжност

  Калкулатор С Формула С Двоен Ъгъл

  Калкулатор За Математически Корен (калкулатор За Квадратен Корен)

  Калкулатор На Площ На Триъгълник

  Калкулатор На Котерминален Ъгъл

  Точков Продукт Калкулатор

  Калкулатор На Средната Точка

  Конвертор На Значещи Цифри (калкулатор Sig Figs)

  Калкулатор За Дължина На Дъгата За Кръг

  Калкулатор За Оценка На Точки

  Калкулатор За Процентно Увеличение

  Калкулатор За Процентна Разлика

  Калкулатор За Линейна Интерполация

  QR Калкулатор За Разлагане

  Матричен Калкулатор За Транспониране

  Калкулатор За Хипотенуза На Триъгълник

  Тригонометричен Калкулатор

  Калкулатор За Страна И Ъгъл На Правоъгълен Триъгълник (калкулатор За Триъгълник)

  45 45 90 Триъгълен Калкулатор (десен Триъгълен Калкулатор)

  Калкулатор За Матрично Умножение

  Среден Калкулатор

  Генератор На Случайни Числа

  Калкулатор На Допустима Грешка

  Калкулатор За Ъгъл Между Два Вектора

  LCM Калкулатор - Калкулатор За Най-малко Общо Множество

  Калкулатор На Квадратни Метра

  Експонентен Калкулатор (мощен Калкулатор)

  Математически Калкулатор На Остатъка

  Калкулатор За Правилото На Трите - Пряка Пропорция

  Калкулатор На Квадратна Формула

  Калкулатор На Сумата

  Калкулатор На Периметъра

  Z Резултат Калкулатор (z Стойност)

  Калкулатор На Фибоначи

  Калкулатор За Обем На Капсулата

  Калкулатор На Обема На Пирамидата

  Калкулатор На Обема На Триъгълна Призма

  Калкулатор За Обем На Правоъгълника

  Калкулатор За Обем На Конуса

  Калкулатор За Обем На Куба

  Калкулатор За Дилатация На Коефициента На Мащаба

  Калкулатор На Индекса На Разнообразието На Шанън

  Калкулатор За Теорема На Байес

  Антилогаритъм Калкулатор

  Eˣ Калкулатор

  Калкулатор На Прости Числа

  Калкулатор За Експоненциален Растеж

  Калкулатор За Размера На Извадката

  Калкулатор С Обратен Логаритъм (логаритъм).

  Калкулатор За Разпределение На Поасон

  Мултипликативен Обратен Калкулатор

  Процентен Калкулатор На Марки

  Калкулатор На Съотношение

  Калкулатор На Емпирични Правила

  P-стойност-калкулатор

  Калкулатор За Обем На Сфера

  NPV Калкулатор

  Процентно Намаление

  Калкулатор За Площ

  Калкулатор На Вероятностите

  Калкулатор Дроб Към Десетична Дроб

  Фактор Калкулатор

  Калкулатор От Дроб Към Смесено Число