Matematički Kalkulatori

Vektorski Kalkulator Za Više Proizvoda

Vektorski kalkulator križnih proizvoda pronalazi križni umnožak dva vektora u trodimenzionalnom prostoru.

Vector A

Vector B

Vector C = A × B

Sadržaj

Što je unakrsni proizvod?
Formula za izračunavanje više proizvoda
Definicija unakrsnog proizvoda
Kako izračunati umnožak dva vektora
Što je križni proizvod?
Da biste odredili unakrsni umnožak novog vektora, u kalkulator morate unijeti vrijednosti x, y i z dva vektora.

Što je unakrsni proizvod?

Križni umnožak je matematička operacija koja uzima dva vektora i proizvodi novi vektor. Koristi se u mnogim područjima, uključujući inženjerstvo, fiziku i matematiku. U ovom postu na blogu istražit ćemo što je unakrsni proizvod i što on može učiniti za nas. Također ćemo dati primjer kako se koristi u fizici. Stoga čitajte kako biste saznali više!

Formula za izračunavanje više proizvoda

Formula za izračunavanje novog vektora križnog umnoška dvaju vektora je sljedeća:
Gdje je θ kut između a i b u ravnini koja ih sadrži. (Uvijek između 0 - 180 stupnjeva)
‖A‖ i ‖b‖ su veličine vektora a i b
i n je jedinični vektor okomit na a i b
U smislu vektorskih koordinata gornju jednadžbu možemo pojednostaviti na sljedeće:
a x b = (a2*b3-a3*b2, a3*b1-a1*b3, a1*b2-a2*b1)
Gdje su a i b vektori s koordinatama (a1, a2, a3) i (b1, b2, b3).
Smjer rezultirajućeg vektora može se odrediti pravilom desne strane.

Definicija unakrsnog proizvoda

Križni umnožak, koji je također poznat kao vektorski umnožak, je matematička operacija. U operaciji križnog umnoška rezultat umnoška između 2 vektora je novi vektor koji je okomit na oba vektora. Veličina ovog novog vektora jednaka je površini paralelograma sa stranicama 2 originalna vektora.
Unakrsni proizvod ne smije se miješati s točkasti proizvod. Točkasti proizvod jednostavnija je algebarska operacija koja vraća jedan broj za razliku od novog vektora.

Kako izračunati umnožak dva vektora

Evo primjera izračunavanja unakrsnog umnoška za dva vektora.
Prva stvar je prikupiti dva vektora: vektor A i vektor B. U ovom ćemo primjeru pretpostaviti da vektor A ima koordinate (2, 3, 4), a vektor B ima koordinate (3, 7, 8).
Nakon toga koristimo gornju pojednostavljenu jednadžbu za izračunavanje rezultirajućih koordinata vektora proizvoda.
Naš novi vektor označit će se kao C, pa ćemo prvo htjeti pronaći X koordinatu. Kroz gornju formulu nalazimo da je X -4.
Koristeći istu metodu tada nalazimo da su y i z.-4, odnosno 5.
Napokon, imamo svoj novi vektor iz unakrsnog umnoška X b od (-4, -4,5)
Važno je imati na umu da je unakrsni proizvod antikomutativan, što znači da rezultat X X b nije isti kao b X a. Zapravo:
a X b = -b X a.

Što je križni proizvod?

Unakrsni proizvod je vektorski proizvod koji je okomit na oba izvorna vektora i ima istu veličinu.

John Cruz
Autor članka
John Cruz
John je doktorand sa strašću prema matematici i obrazovanju. U slobodno vrijeme John voli pješačiti i voziti bicikl.

Vektorski Kalkulator Za Više Proizvoda Hrvatski
Objavljeno: Sun Jul 04 2021
U kategoriji Matematički kalkulatori
Dodajte Vektorski Kalkulator Za Više Proizvoda na svoju web stranicu

Ostali matematički kalkulatori

30 60 90 Kalkulator Trokuta

Kalkulator Očekivane Vrijednosti

Mrežni Znanstveni Kalkulator

Kalkulator Standardnog Odstupanja

Kalkulator Postotka

Kalkulator Razlomaka

Pretvarač Funti U Šalice: Brašno, Šećer, Mlijeko..

Kalkulator Opsega Kruga

Kalkulator Formule S Dvostrukim Kutom

Matematički Korijenski Kalkulator (kvadratni Korijenski Kalkulator)

Kalkulator Površine Trokuta

Kalkulator Koterminalnog Kuta

Kalkulator Dot Proizvoda

Kalkulator Srednje Točke

Pretvarač Značajnih Brojeva (Sig Figs Kalkulator)

Kalkulator Duljine Luka Za Krug

Kalkulator Procjene Bodova

Kalkulator Povećanja Postotka

Kalkulator Postotnih Razlika

Kalkulator Linearne Interpolacije

QR Kalkulator Razlaganja

Matrični Kalkulator Transpozicije

Kalkulator Hipotenuze Trokuta

Trigonometrijski Kalkulator

Kalkulator Stranice I Kuta Pravokutnog Trokuta (kalkulator Trokuta)

45 45 90 Kalkulator Trokuta (kalkulator Pravokutnog Trokuta)

Kalkulator Množenja Matrice

Prosječni Kalkulator

Generator Slučajnih Brojeva

Kalkulator Margine Pogreške

Kalkulator Kuta Između Dva Vektora

LCM Kalkulator - Kalkulator Najmanje Uobičajene Višestruke Vrijednosti

Kalkulator Kvadrature

Eksponentni Kalkulator (kalkulator Snage)

Kalkulator Matematičkog Ostatka

Kalkulator Pravila Tri - Izravna Proporcija

Kalkulator Kvadratne Formule

Kalkulator Sume

Kalkulator Perimetra

Z Rezultat Kalkulator (z Vrijednost)

Fibonacci Kalkulator

Kalkulator Volumena Kapsule

Kalkulator Volumena Piramide

Kalkulator Volumena Trokutaste Prizme

Kalkulator Volumena Pravokutnika

Kalkulator Volumena Konusa

Kalkulator Volumena Kocke

Kalkulator Zapremine Cilindra

Kalkulator Dilatacije Faktora Skale

Shannonov Kalkulator Indeksa Raznolikosti

Kalkulator Bayesovog Teorema

Antilogaritamski Kalkulator

Eˣ Kalkulator

Kalkulator Prostih Brojeva

Kalkulator Eksponencijalnog Rasta

Kalkulator Veličine Uzorka

Inverzni Logaritam (log) Kalkulator

Kalkulator Poissonove Raspodjele

Multiplikativni Inverzni Kalkulator

Marks Postotak Kalkulator

Kalkulator Omjera

Kalkulator Empirijskih Pravila

Kalkulator P-vrijednosti

Kalkulator Volumena Sfere

NPV Kalkulator

Postotak Smanjenja

Kalkulator Površine

Kalkulator Vjerojatnosti

Razlomak U Decimalni Kalkulator