Chemické kalkulačky

Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky druhy kalkulačiek, ktoré sa týkajú chémie. Chémia je štúdium vlastností hmoty. Skúma rôzne prvky, ktoré tvoria vesmír. Chémia je základná vedná disciplína, ktorá vysvetľuje rôzne aspekty života. Môže sa tiež použiť na vysvetlenie pojmov, ako je tvorba ozónu, účinky znečisťujúcich látok v ovzduší a účinky niektorých liekov. Chémia hovorí o interakciách medzi atómami a molekulami prostredníctvom chemických väzieb. Existujú dva druhy chemických väzieb: primárne a sekundárne. Sú známe ako iónové väzby a primárne chemické väzby. Termín chémia pochádza z upraveného slova, ktoré odkazuje na predchádzajúcu prax, ktorá zahŕňala prvky chémie, filozofie, medicíny a astronómie.