Máy Tính Toán Học

Máy Tính Nhân Tố

Tìm ra các yếu tố của bất kỳ số nào với máy tính yếu tố của chúng tôi

Nhập một hoặc hai số:

làm bằng ❤️ bởi

Mục lục

Quy tắc chia hết cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Quy tắc chia hết cho 7
Thừa số nguyên tố là gì
Danh sách các yếu tố theo số
Thừa số là các số nguyên dương chia hết cho một số cho trước, không có số dư. Nói cách khác, nếu một số là thừa số của một số khác, thì nó có thể chia hết cho nó. Ví dụ, các thừa số của 12 là 1, 2, 3, 4, 6 và 12, bởi vì tất cả các số này chia hết cho 12 mà không để lại phần dư.
Để tìm các thừa số của một số, bạn có thể sử dụng quy tắc chia hết, đây là một tập hợp các phím tắt cho phép bạn nhanh chóng xác định xem một số có chia hết cho một số khác hay không. Ví dụ: nếu một số chia hết cho 7 thì chữ số cuối cùng phải là 7, 0 hoặc bội số của 7.
Ngoài quy tắc chia hết cho 7, còn có các quy tắc chia hết cho các số khác như 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 10. Các quy tắc này có thể hữu ích khi cố gắng tìm các thừa số của một số , vì chúng cho phép bạn nhanh chóng loại bỏ các số không phải là thừa số.
Các lĩnh vực quan tâm khác liên quan đến thừa số bao gồm số nguyên tố, là những số chỉ có hai ước (1 và chính chúng), và hợp số, là những số có nhiều hơn hai thừa số.
Để tìm thừa số của một số cụ thể, bạn có thể sử dụng công cụ tính thừa số trực tuyến hoặc thực hiện các phép tính thủ công. Để sử dụng máy tính, bạn chỉ cần nhập số bạn muốn tìm thừa số và máy tính sẽ cung cấp danh sách tất cả các thừa số của số đó.

Quy tắc chia hết cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1: Một số chia hết cho 1 nếu nó là số nguyên bất kỳ.
2: Mọi số chẵn đều chia hết cho 2.
3: Một số chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.
4: Một số chia hết cho 4 nếu hai chữ số tận cùng lập thành một số chia hết cho 4.
5: Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
6: Một số chia hết cho 6 nếu nó chia hết cho 2 và 3.
7: Muốn biết một số có chia hết cho 7 ta lấy hiệu của số có các chữ số còn lại lấy hiệu hai lần chữ số hàng đơn vị. Nếu kết quả chia hết cho 7 thì số ban đầu cũng vậy.
8: Một số chia hết cho 8 nếu ba chữ số tận cùng lập thành một số chia hết cho 8.
9: Một số chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.
Bài 10: Các số có tận cùng là 0 thì chia hết cho 10.

Quy tắc chia hết cho 7

Quy tắc chia hết cho 7 nói rằng nếu một số chia hết cho 7 thì hiệu giữa hai lần chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục cũng phải là bội của 7.
Ví dụ, xét số 76. Để kiểm tra xem 76 có chia hết cho 7 hay không, ta thực hiện phép tính sau: (7 - 6) = 1. Vì 1 không phải là bội của 7 nên 76 không chia hết cho 7.
Mặt khác, xét số 49. Để kiểm tra xem 49 có chia hết cho 7 hay không, ta thực hiện phép tính sau: (4 x 2) - 9 = -1. Vì -1 là bội số của 7 nên 49 chia hết cho 7.
Để sử dụng quy tắc này, bạn chỉ cần thực hiện phép tính như mô tả ở trên. Nếu kết quả là bội số của 7 thì số ban đầu cũng chia hết cho 7. Nếu kết quả không phải là bội số của 7 thì số ban đầu không chia hết cho 7.
Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố bao gồm:
 • Làm cách nào để tìm các thừa số của một số?
 • các quy tắc chia là gì?
 • Số nguyên tố và hợp số là gì?
 • Làm cách nào để sử dụng máy tính thừa số?
 • Thừa số nguyên tố là gì

  Thừa số nguyên tố là quá trình tìm các thừa số nguyên tố của một số. Thừa số nguyên tố là những số nguyên tố có thể nhân với nhau để tạo thành số ban đầu. Ví dụ: phân tích thành thừa số nguyên tố của 12 là 2 x 2 x 3, vì ba số nguyên tố này có thể được nhân với nhau để tạo thành 12. Phân tích thành thừa số nguyên tố có thể hữu ích trong việc tìm ước chung lớn nhất hoặc bội số chung nhỏ nhất của hai hoặc nhiều số.
  Ví dụ, xét số 60. Một cách để tìm ra thừa số nguyên tố của nó là chia nó cho các số nguyên tố nhỏ nhất (2, 3, 5, 7, v.v.) cho đến khi kết quả là một số nguyên tố. Làm điều này, chúng tôi nhận được:
  60/2 = 30 30/2 = 15 15/3 = 5 5/5 = 1
  Vì vậy, phân tích thành thừa số nguyên tố của 60 là 2 x 2 x 3 x 5 hoặc 2^2 x 3 x 5.

  Danh sách các yếu tố theo số

  Bạn có thể sử dụng công cụ tính hệ số để lấy danh sách các yếu tố dưới đây:
 • Hệ số 1:1;
 • Hệ số 2: 1, 2;
 • Thừa số 3: 1, 3;
 • Thừa số 4: 1, 2, 4;
 • Hệ số 5: 1, 5;
 • Thừa số của 6: 1, 2, 3, 6;
 • Thừa số 7: 1, 7;
 • Thừa số của 8: 1, 2, 4, 8;
 • Thừa số 9: 1, 3, 9;
 • Thừa số 10: 1, 2, 5, 10;
 • Hệ số 11: 1, 11;
 • Thừa số của 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
 • Thừa số 13: 1, 13;
 • Thừa số của 14: 1, 2, 7, 14;
 • Thừa số 15: 1, 3, 5, 15;
 • Thừa số của 16: 1, 2, 4, 8, 16;
 • Hệ số 17: 1, 17;
 • Thừa số của 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18;
 • Thừa số 19: 1, 19;
 • Thừa số của 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
 • Thừa số của 21: 1, 3, 7, 21;
 • Thừa số của 22: 1, 2, 11, 22;
 • Thừa số 23: 1, 23;
 • Thừa số của 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24;
 • Thừa số 25: 1, 5, 25;
 • Thừa số của 26: 1, 2, 13, 26;
 • Thừa số của 27: 1, 3, 9, 27;
 • Thừa số của 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28;
 • Thừa số 29: 1, 29;
 • Thừa số của 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30;
 • Thừa số 31: 1, 31;
 • Thừa số của 32: 1, 2, 4, 8, 16, 32;
 • Thừa số của 33: 1, 3, 11, 33;
 • Thừa số của 34: 1, 2, 17, 34;
 • Thừa số 35: 1, 5, 7, 35;
 • Thừa số của 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36;
 • Thừa số 37: 1, 37;
 • Thừa số của 38: 1, 2, 19, 38;
 • Thừa số của 39: 1, 3, 13, 39;
 • Thừa số của 40: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40;
 • Hệ số 41: 1, 41;
 • Thừa số của 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42;
 • Thừa số 43: 1, 43;
 • Thừa số của 44: 1, 2, 4, 11, 22, 44;
 • Thừa số của 45: 1, 3, 5, 9, 15, 45;
 • Thừa số của 46: 1, 2, 23, 46;
 • Thừa số 47: 1, 47;
 • Thừa số của 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48;
 • Thừa số 49: 1, 7, 49;
 • Thừa số 50: 1, 2, 5, 10, 25, 50;
 • Thừa số của 51: 1, 3, 17, 51;
 • Thừa số của 52: 1, 2, 4, 13, 26, 52;
 • Thừa số 53: 1, 53;
 • Thừa số của 54: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54;
 • Thừa số 55: 1, 5, 11, 55;
 • Thừa số của 56: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56;
 • Thừa số 57: 1, 3, 19, 57;
 • Thừa số của 58: 1, 2, 29, 58;
 • Thừa số 59: 1, 59;
 • Thừa số của 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60;
 • Thừa số 61: 1, 61;
 • Thừa số của 62: 1, 2, 31, 62;
 • Thừa số của 63: 1, 3, 7, 9, 21, 63;
 • Thừa số của 64: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64;
 • Thừa số của 65: 1, 5, 13, 65;
 • Thừa số của 66: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66;
 • Thừa số 67: 1, 67;
 • Thừa số của 68: 1, 2, 4, 17, 34, 68;
 • Thừa số của 69: 1, 3, 23, 69;
 • Thừa số của 70: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70;
 • Thừa số 71: 1, 71;
 • Thừa số của 72: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72;
 • Thừa số 73: 1, 73;
 • Thừa số của 74: 1, 2, 37, 74;
 • Thừa số của 75: 1, 3, 5, 15, 25, 75;
 • Thừa số của 76: 1, 2, 4, 19, 38, 76;
 • Thừa số 77: 1, 7, 11, 77;
 • Thừa số của 78: 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78;
 • Hệ số 79: 1, 79;
 • Thừa số của 80: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80;
 • Thừa số của 81: 1, 3, 9, 27, 81;
 • Thừa số của 82: 1, 2, 41, 82;
 • Thừa số 83: 1, 83;
 • Thừa số của 84: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84;
 • Thừa số của 85: 1, 5, 17, 85;
 • Thừa số của 86: 1, 2, 43, 86;
 • Thừa số của 87: 1, 3, 29, 87;
 • Thừa số của 88: 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88;
 • Hệ số 89: 1, 89;
 • Thừa số của 90: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90;
 • Thừa số của 91: 1, 7, 13, 91;
 • Thừa số của 92: 1, 2, 4, 23, 46, 92;
 • Thừa số của 93: 1, 3, 31, 93;
 • Thừa số của 94: 1, 2, 47, 94;
 • Thừa số 95: 1, 5, 19, 95;
 • Thừa số của 96: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96;
 • Hệ số 97: 1, 97;
 • Thừa số của 98: 1, 2, 7, 14, 49, 98;
 • Thừa số của 99: 1, 3, 9, 11, 33, 99;
 • Thừa số của 100: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100;
 • Thừa số của 104: 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 104;
 • Thừa số của 105: 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105;
 • Thừa số của 108: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108;
 • Thừa số của 110: 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110;
 • Thừa số của 112: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112;
 • Thừa số của 117: 1, 3, 9, 13, 39, 117;
 • Thừa số của 120: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120;
 • Thừa số của 121: 1, 11, 121;
 • Thừa số của 125: 1, 5, 25, 125;
 • Thừa số của 126: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126;
 • Thừa số của 130: 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130;
 • Thừa số của 132: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132;
 • Thừa số của 135: 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135;
 • Thừa số của 140: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140;
 • Thừa số của 144: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144;
 • Thừa số của 147: 1, 3, 7, 21, 49, 147;
 • Thừa số của 150: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150;
 • Thừa số của 162: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162;
 • Thừa số của 169: 1, 13, 169;
 • Thừa số của 175: 1, 5, 7, 25, 35, 175;
 • Thừa số của 180: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180;
 • Thừa số của 189: 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189;
 • Thừa số của 192: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192;
 • Thừa số của 196: 1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196;
 • Thừa số của 200: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200;
 • Thừa số của 210: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210;
 • Thừa số của 216: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, 216;
 • Thừa số của 225: 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225;
 • Thừa số của 240: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240;
 • Thừa số của 245: 1, 5, 7, 35, 49, 245;
 • Thừa số của 250: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250;
 • Thừa số của 256: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256;
 • Thừa số của 270: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, 270;
 • Thừa số của 288: 1, *2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 72, 96, 144, 288;
 • Thừa số của 294: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, 49, 98, 147, 294;
 • Thừa số của 300: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300;
 • Thừa số của 343: 1, 7, 49, 343;
 • Thừa số của 360: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360;
 • Thừa số của 375: 1, 3, 5, 15, 25, 75, 125, 375;
 • Thừa số của 400: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200, 400;
 • Thừa số của 500: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250, 500; Và
 • Thừa số của 625: 1, 5, 25, 125, 625.
 • Làm thế nào để tôi nhân tử đa thức?

  Phân tích đa thức liên quan đến việc tìm các thừa số của đa thức có thể được nhân với nhau để bằng đa thức ban đầu. Có một số kỹ thuật có thể được sử dụng để nhân tử đa thức, bao gồm:
 • Tìm thừa số chung lớn nhất: Trong phương pháp này, bạn tìm số lớn nhất chia đều tất cả các số hạng của đa thức. Con số này sau đó có thể được đưa ra khỏi mỗi thuật ngữ, dẫn đến một đa thức đơn giản hóa.
 • Bao thanh toán bằng cách nhóm: Phương pháp này bao gồm việc nhóm các cặp thuật ngữ có một yếu tố chung lại với nhau, sau đó loại bỏ yếu tố chung đó.
 • Tính nhân tử bậc hai: Bậc hai là đa thức có bậc 2 và có thể được tính thành nhân tử bằng cách sử dụng công thức bậc hai hoặc bằng cách hoàn thành bình phương.
 • Phân tích nhân tử bằng cách sử dụng định lý nghiệm hữu tỷ: Nếu đa thức có nghiệm hữu tỷ (các nghiệm có thể được biểu thị dưới dạng tỷ lệ của hai số nguyên), thì chúng có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng định lý nghiệm hữu tỷ.
 • Thừa số nguyên tố là gì?

  Thừa số nguyên tố là quá trình biểu thị một số dưới dạng tích của các thừa số nguyên tố của nó. Số nguyên tố là số nguyên dương không có ước nguyên dương nào khác 1 và chính nó. Ví dụ: phân tích thành thừa số nguyên tố của 12 là 2 x 2 x 3, vì đây là những thừa số nguyên tố nhân với nhau sẽ bằng 12.

  Một yếu tố phổ biến là gì?

  Thừa số chung là một số chia hết cho hai hay nhiều số khác. Ví dụ, ước chung của 12 và 18 là 1, 2, 3 và 6, vì đây là những số chia hết cho cả 12 và 18.

  Các cặp nhân tố là gì?

  Các cặp thừa số là các cặp số nhân với nhau để bằng một số đã cho. Ví dụ, các cặp nhân tử của 12 là (1,12), (2,6) và (3,4).
  John Cruz
  Tác giả bài viết
  John Cruz
  John là một nghiên cứu sinh với niềm đam mê toán học và giáo dục. Khi rảnh rỗi, John thích đi bộ đường dài và đi xe đạp.
  Máy Tính Nhân Tố Tiếng Việt
  Được phát hành: Sat Feb 04 2023
  Trong danh mục Máy tính toán học
  Thêm Máy Tính Nhân Tố vào trang web của riêng bạn

  Máy tính toán học khác

  Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector

  Máy tính tích chéo vectơ tìm tích chéo của hai vectơ trong không gian ba chiều.

  30 60 90 Máy Tính Tam Giác

  Với máy tính tam giác 30 60 90 của chúng tôi, bạn có thể giải được tam giác vuông đặc biệt.

  Máy Tính Giá Trị Mong Đợi

  Công cụ tính giá trị kỳ vọng này giúp bạn tính giá trị kỳ vọng (còn gọi là giá trị trung bình) của tập biến đã cho với xác suất của chúng.

  Máy Tính Khoa Học Trực Tuyến

  Máy tính khoa học này cung cấp các hàm toán học đơn giản và nâng cao trong một ứng dụng dễ sử dụng.

  Máy Tính Độ Lệch Chuẩn

  Máy tính miễn phí này cung cấp cho bạn độ lệch chuẩn, phương sai, giá trị trung bình và tổng của một tập dữ liệu nhất định.

  Máy Tính Phần Trăm

  Máy tính tỷ lệ phần trăm này là một máy tính trực tuyến miễn phí để tính toán tỷ lệ phần trăm. Tìm X% của Y là bao nhiêu?

  Máy Tính Phân Số

  Máy tính phân số miễn phí này có thể được sử dụng để tìm kết quả của phép cộng, trừ, nhân và chia hai phân số chung.

  Công Cụ Chuyển Đổi Bảng Anh Sang Cốc: Bột, Đường, Sữa ..

  Tìm ra các phép đo chính xác cho công thức yêu thích của bạn với máy tính miễn phí này giúp chuyển đổi pound thành cốc một cách dễ dàng! Làm việc với cốc Hoa Kỳ và cốc Vương quốc Anh!

  Máy Tính Chu Vi Hình Tròn

  Sử dụng máy tính chu vi hình tròn miễn phí này để tính bán kính hình tròn, đường kính hình tròn, chu vi hình tròn và diện tích hình tròn.

  Máy Tính Công Thức Góc Kép

  Xác định góc tương đương của một góc cho trước bằng máy tính miễn phí này! Tìm thêm thông tin về công thức góc kép.

  Máy Tính Căn Bậc Hai (máy Tính Căn Bậc Hai)

  Máy tính miễn phí này tính toán số mũ và căn bậc hai, thứ ba trở lên. Công thức cũng có sẵn.

  Máy Tính Diện Tích Tam Giác

  Dễ dàng tìm ra diện tích tam giác với máy tính diện tích tam giác miễn phí của chúng tôi! Bạn có thể tính toán với cơ sở và chiều cao, ba cạnh khác nhau và nhiều hơn nữa. Hoạt động với góc và radian!

  Máy Tính Góc Coterminal

  Tìm ra các góc coterminal với máy tính góc coterminal của chúng tôi! Làm việc với độ và radian để tìm ra góc tọa độ âm và dương!

  Máy Tính Chấm Sản Phẩm

  Dễ dàng tính toán các sản phẩm chấm toán học, tích vô hướng và các góc sản phẩm chấm cho các vectơ của bạn.

  Máy Tính Điểm Giữa

  Dễ dàng tìm ra trung điểm của một đoạn thẳng hoặc một tam giác với máy tính trung điểm của chúng tôi! Trang này cũng sẽ dạy bạn công thức điểm giữa có giá trị!

  Công Cụ Chuyển Đổi Số Liệu Quan Trọng (máy Tính Sig Figs)

  Dễ dàng tìm ra số lượng chính xác các số liệu quan trọng trong số của bạn với công cụ số liệu quan trọng của chúng tôi!

  Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn

  Dễ dàng tìm ra độ dài của cung tròn bằng máy tính toán trực tuyến này!

  Máy Tính Ước Lượng Điểm

  Tính toán ước tính điểm một cách dễ dàng với công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi!

  Máy Tính Tăng Tỷ Lệ Phần Trăm

  Dễ dàng tính toán bất kỳ phần trăm tăng nào bằng máy tính trực tuyến miễn phí của chúng tôi!

  Máy Tính Phần Trăm Chênh Lệch

  Tính toán phần trăm chênh lệch ngay lập tức với máy tính phần trăm chênh lệch toán học của chúng tôi!

  Máy Tính Nội Suy Tuyến Tính

  Máy tính trực tuyến miễn phí này tính toán nội suy tuyến tính và ngoại suy tuyến tính. Nó cũng cung cấp hệ số góc của phương trình tuyến tính.

  Máy Tính Phân Hủy QR

  Dễ dàng tìm ra ma trận chính quy và ma trận tam giác trên bằng máy tính phân rã QR trực tuyến miễn phí của chúng tôi!

  Máy Tính Chuyển Vị Ma Trận

  Máy tính chuyển vị ma trận này giúp bạn tìm phép chuyển vị cho bất kỳ ma trận nào.

  Máy Tính Cạnh Huyền Tam Giác

  Dễ dàng tìm ra cạnh huyền cho tất cả các loại tam giác bằng máy tính toán miễn phí của chúng tôi!

  Máy Tính Lượng Giác

  Dễ dàng tính toán các giá trị lượng giác Sin, Cos, Tan, Cot, Sec và Csc bằng máy tính trực tuyến miễn phí của chúng tôi!

  Máy Tính Góc Và Cạnh Tam Giác Vuông (máy Tính Tam Giác)

  Dễ dàng tìm ra cạnh và góc bên phải của một tam giác bằng máy tính trực tuyến miễn phí của chúng tôi!

  45 45 90 Máy Tính Tam Giác (máy Tính Tam Giác Vuông)

  Tính cạnh huyền, số đo và tỉ số dễ dàng với máy tính tam giác 45 45 90 của chúng tôi.

  Máy Tính Nhân Ma Trận

  Tính toán các phép nhân ma trận một cách dễ dàng với máy tính toán học trực tuyến miễn phí của chúng tôi!

  Máy Tính Trung Bình

  Tính toán trung bình cộng của các số một cách dễ dàng với máy tính toán học trực tuyến miễn phí của chúng tôi

  Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên

  Công cụ này tạo ra một số thực sự ngẫu nhiên giữa hai số bất kỳ.

  Lề Của Máy Tính Lỗi

  Máy tính này tính toán biên độ sai số cho các cuộc khảo sát dựa trên kích thước và tỷ lệ mẫu. Nó cũng cho phép bạn thiết lập mức độ tin cậy mong muốn.

  Góc Giữa Hai Vectơ Máy Tính

  Công cụ trực tuyến này tính toán góc giữa hai vectơ và có tất cả các kết hợp vectơ có thể có.

  Máy Tính LCM - Máy Tính Ít Phổ Biến Nhất

  Máy tính này sẽ giúp bạn tìm LCM hoặc LCD cho một bộ số cụ thể.

  Máy Tính Diện Tích Vuông

  Máy tính trực tuyến này tính toán diện tích của một hình dạng được tính bằng feet. Hoạt động với tất cả các hình dạng và đơn vị đo lường!

  Máy Tính Lũy Thừa (máy Tính Lũy Thừa)

  Đây là một máy tính trực tuyến có thể tính toán số mũ.

  Máy Tính Phần Dư Toán Học

  Công cụ trực tuyến này tính toán phần còn lại của một phép chia.

  Quy Tắc Ba Máy Tính - Tỷ Lệ Trực Tiếp

  Dễ dàng tính tỷ lệ trực tiếp của các số với máy tính Quy tắc ba miễn phí của chúng tôi.

  Máy Tính Công Thức Bậc Hai

  Phương trình bậc hai là bất kỳ đại số đa thức bậc hai có dạng sau trong đại số.

  Máy Tính Tổng

  Máy tính ký hiệu tổng này cho phép bạn nhanh chóng tính tổng của một tập hợp số, còn được gọi là Sigma. Do đó nó thường được gọi là máy tính sigma. Nó cũng cung cấp cho bạn một mẫu từ chuỗi thành một tổng. Nó có thể được sử dụng ở chế độ đơn giản để tính tổng đơn giản bằng cách sử dụng một bộ số nhất định.

  Máy Tính Chu Vi

  Đây là một công cụ trực tuyến miễn phí sẽ tính chu vi của các hình dạng khác nhau.

  Máy Tính Điểm Z (giá Trị Z)

  Đây là một máy tính tính điểm z của một tập dữ liệu.

  Máy Tính Fibonacci

  Máy tính Fibonacci này có thể được sử dụng để tính toán các số hạng tùy ý của dãy Fibonacci.

  Máy Tính Khối Lượng Viên Nang

  Nó là một máy tính miễn phí có thể giúp bạn tìm thể tích của bất kỳ viên nang nào.

  Máy Tính Thể Tích Kim Tự Tháp

  Đây là một máy tính miễn phí có thể giúp bạn tìm khối lượng của các hình dạng khác nhau.

  Máy Tính Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác

  Đây là một máy tính miễn phí có thể giúp bạn tìm thể tích của bất kỳ hình lăng trụ tam giác nào.

  Máy Tính Khối Lượng Hình Chữ Nhật

  Đây là một máy tính miễn phí có thể giúp bạn tìm thể tích của một chiếc hộp.

  Máy Tính Thể Tích Hình Nón

  Máy tính này tính thể tích hình nón và có thể được sử dụng để giải các bài toán ở trường.

  Máy Tính Khối Lập Phương

  Đây là một công cụ trực tuyến sẽ tính toán thể tích của bất kỳ khối lập phương nào.

  Máy Tính Thể Tích Xi Lanh

  Đây là một công cụ trực tuyến sẽ tính toán thể tích của một hình trụ.

  Máy Tính Giãn Nở Hệ Số Tỷ Lệ

  Đây là một máy tính trực tuyến sẽ giúp bạn tính toán độ giãn của hệ số tỷ lệ của một đối tượng.

  Máy Tính Chỉ Số Đa Dạng Shannon

  Máy tính chỉ số đa dạng sinh học Shannon có thể được sử dụng để tính toán mức độ đa dạng của các loài trong một quần xã. Các nhà sinh thái học có thể sử dụng chỉ số đa dạng Shannon để có được thông tin hữu ích về môi trường sống.

  Máy Tính Định Lý Bayes

  Sử dụng máy tính định lý Bayes này trực tuyến để xác định xác suất của một sự kiện có điều kiện với một sự kiện khác. Tính toán này tính đến xác suất trước của A, xác suất B có điều kiện và A có điều kiện và A có điều kiện.

  Máy Tính Antilogarit

  Máy tính antilog cho phép bạn tính hàm logarit nghịch đảo. Tính toán phản hàm số cho bất kỳ số nào với bất kỳ cơ số nào, cho dù đó là 10, phản hàm số tự nhiên hay một số khác.

  Máy Tính Điện Tử

  Công cụ tuyệt vời này sẽ cho phép bạn tính e theo lũy thừa của bất kỳ số nào bạn chọn.

  Máy Tính Số Nguyên Tố

  Máy tính này sẽ cho bạn biết liệu một số có là số nguyên tố hay là hợp số.

  Máy Tính Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân

  Máy tính tăng trưởng theo cấp số nhân tính toán giá cuối cùng của một số lượng dựa trên các giá trị ban đầu, tốc độ tăng trưởng và thời gian của nó.

  Máy Tính Kích Thước Mẫu

  Tính toán kích thước mẫu dựa trên quy mô dân số, mức độ tin cậy và biên độ sai số.

  Máy Tính Logarit (log) Nghịch Đảo

  Máy tính trực tuyến này sẽ hiển thị nhật ký nghịch đảo của số và cơ số đã nhập.

  Máy Tính Phân Phối Poisson

  Máy tính phân phối Poisson sẽ cho phép bạn xác định khả năng một sự kiện xảy ra một số lần trong một khung thời gian nhất định.

  Máy Tính Nghịch Đảo Nhân

  Máy tính này sẽ giúp bạn tìm nghịch đảo nhân của một số nguyên, một số thập phân, một phân số hoặc một hỗn số.

  Đánh Dấu Phần Trăm Máy Tính

  Máy tính này chuyển đổi điểm kiểm tra thành tỷ lệ phần trăm. Nó có thể được sử dụng để nhanh chóng tính toán tỷ lệ phần trăm của một hoặc nhiều điểm kiểm tra (điểm) và số điểm tối đa.

  Máy Tính Tỷ Lệ

  Máy tính này có thể được sử dụng để xác định kích thước của hình ảnh khi bạn thay đổi kích thước của chúng.

  Máy Tính Quy Tắc Thực Nghiệm

  Máy tính quy tắc thực nghiệm, còn được gọi là "phép tính quy tắc 68 95 99", là một công cụ cho phép bạn xác định phạm vi là 1 hoặc 2 độ lệch chuẩn hoặc 3 độ lệch chuẩn. Máy tính này sẽ hiển thị cho bạn phạm vi tương ứng là 68, 95 hoặc 99,7% dữ liệu được phân phối bình thường.

  P-value-máy Tính

  Công cụ đáng kinh ngạc này sẽ cho phép bạn tìm giá trị p. Bạn có thể sử dụng thống kê thử nghiệm để xác định giá trị p nào là một phía và giá trị nào là hai phía.

  Máy Tính Khối Lượng Cầu

  Đây là một máy tính miễn phí có thể giúp bạn tìm thể tích của một hình cầu.

  Máy Tính NPV

  Máy tính trực tuyến này sẽ cho phép bạn tính NPV (Giá trị hiện tại ròng) của một khoản đầu tư. Việc tính toán dựa trên vốn đầu tư ban đầu và tỷ lệ chiết khấu. Bạn cũng có thể tính Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR), lợi nhuận gộp và dòng tiền ròng.

  Phần Trăm Giảm

  Sử dụng máy tính này để tìm hiểu xem việc giảm tỷ lệ phần trăm của bất kỳ số tiền nào sẽ thay đổi kết quả như thế nào. Chỉ cần nhập giá trị ban đầu, phần trăm giảm và giá trị mới để tính toán thay đổi.

  Máy Tính Diện Tích

  Công cụ trực quan của chúng tôi cho phép bạn chọn từ các hình dạng khác nhau và tính toán diện tích của chúng trong nháy mắt.

  Máy Tính Xác Suất

  Máy tính xác suất cho phép bạn khám phá các mối quan hệ về khả năng xảy ra giữa hai sự kiện riêng biệt. Điều này cho phép bạn hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các sự kiện và từ đó đưa ra dự đoán chính xác hơn.

  Máy Tính Phân Số Thập Phân

  Sử dụng máy tính phân số thành số thập phân của chúng tôi để dễ dàng chuyển đổi phân số thành số thập phân và ngược lại!

  Máy Tính Phân Số Hỗn Hợp

  Chuyển đổi một phân số thành một máy tính hỗn số bằng công cụ đơn giản của chúng tôi